Odlomak

Менаџмент се у новије време сматра својеврсном друштвеном технологијом која омогућава ефикасност и ефективност предузећа. Менаџмент као идеја има своју дугу и богату прошлост. Иако је у принципу, под неким другим именом, менаџмент кроз човеков развој био његов стални пратилац и она моторна снага која стално вуче напред. Менаџмент се развијао упоредо са развојем човека. Међутим, као научна дисциплина развија се тек почетком XX века.

Велики број аутора дао је дефиниције менаџмента, које произилазе из корена грчке речи Манагемент „ MANUS AGERЕ“ што значи водити људе, у смислу водити их руком. 

Стратегијски менаџмент представља модеран приступ управљању предузећем, под којим се подразумева континуалан процес сталног прилагођавања предузећа променљивој околини, у коме околина врши перманентан утицај на предузеће, а само предузеће врши одређени утицај на околину у којој егзистира и којој се прилагођава.

Стратегијско управљање предузећем обухвата утврђивање и дефинисање циљева, одређивање стратегије, процес реализације дефинисане стратегије и контролу реализације и добијених резултата.

Што је организација већа, сложенија и комплекснија за управљање, то је потребан већи број менаџера за њено управљање.Менаџери се, како у теорији, тако и у пракси, деле у више различитих врста у складу са оним што се узима као критеријум за поделу. Највећи број подела резултат је примене следећих критеријума:

Према положају који менаџери имају и хијерархији организације: менаџери различитих нивоа, према природи распона организационе активности: општи и функционални менаџери, према оријентацији на будућност: неактивисти, реактивисти и менаџери проактивне оријентације. 

Сходно положају у организационој хијерархији менаџери морају поседовати различита знања и вештине. Оно што је потребно менаџерима на вишим хијерархијским нивоима, мање је потребно оперативним и менаџерима средњег реда и обрнуто. 

ДЕФИНИЦИЈА МЕНАЏЕРА

Менаџери су лица која, радећи с људима и уз помоћ људи, професионално се баве управљањем (менаџментом) ради постизања циљева организације. Вршећи менаџерске функције они обављају послове на основу прецизно дефинисаних задатака, овлашћења и одговорности. За свој рад добијају одређену накнаду, с обзиром на то да менаџерске послове обављају у виду професионалног занимања. Менаџерски тим сваке организације на челу са главним (топ) менаџером представља најзначајнији утицајни фактор ефикасног и ефективног пословања и најодговорнији је за остварене резултате пословања организације као целине и свих њених делова. Због тог утицаја и одговорности, менаџери имају посебно место, улогу и значај у свакој организацији. [6]

У оквиру менаџерског тима организације, поједини менаџери обављају различите послове и врше различите функције и, с тим у вези, имају и различит степен и врсту одговорности у односу на остварене резултате пословања организације. Различитост послова и функција које обављају, као и различиту одговорност појединих менаџера, везујемо за њихове релевантне перформансе. У том смислу говоримо о перформансама различитих врста менаџера. [2]  

Нивои менаџмента могу бити дефинисани вертикално и хоризонтално у зависности од хијерархијског нивоа у организацији или од подручја одговорности менаџера. Тада постоји диференцирање менаџмента по хоризонтали и по вертикали.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Strateski Menadzment Sasa Spasojevic
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Menadžment
  • Srbija,  Šabac,  Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika   Visoka med. i poslovno teh. skola strukovnih studija Sabac

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese