Odlomak

У данашње време глобалног тржишта и хипер конкуренције један од кључних начина
диференцијације на тржишту, посебно ако пружате услуге, је мотивисање запослених да
пруже врхунску услугу купцу. Кад говоримо о мотивацији прво што падне напамет је
награђивање. Награђивање запослених данас је очигледно веома битно за успех
запослених у организацијама, што значи да их треба мотивисати за успех кроз разне врсте
награда. Једино се изградњом квалитетног мотивацијског система може постићи много
већа организациона успешност. Награђивање и мотивација запослених сматрају се
најкомплекснијим и најосетљивијим активностима. Људски ресурси се сматрају
најквалитетнијим друштвеним капиталом. Зато је потребно сачувати га, и усмеравати га
у области развоја у оквиру пословних система. Мотивација за рад, као и мотивација
уопште врло је комплексан проблем и заузима значајно место у концепту менаџмента
људских ресурса, па јој зато треба посветити више пажње.По принципу ако желите
мотивисане запослене морате их и наградити. Питање је да ли је ова једначина
(мотивација = награђивање) тако директна и једноставна, односно да ли већа награда
аутоматски значи и већу мотивацију? Награђивање је неопходан састојак формуле за
мотивацију, али од тога како га користите и примењујете зависи његово успешно дејство
и ефекат.Потребу за мотивисањем можемо дефинисати као унутрашње физичко или
психичко стање неравнотеже, т.ј. као недостатак нечега. То „нешто“ може бит храна,
одећа, вода или нешто слично, али исто тако може бити и нека духовна вредност – музика,
дружење и сл. Мотивација као одређени подстицај људи на одређену активност има веома
широко и сложено значење и веома разноврсну примену. На пример, родитељи мотивишу
своју децу тако што им обећају да ће им учини или испунити неку ћељу уколико уду
послушна, уколико добро уче, а у управљању предузећем мотивација има специфично
значење зато што се њоме обезбеђује пожељно понашање људи ради постизања циљева
организације и задовољавања њихових сопствених потреба. Управљање и развој људских
ресурса постаје све значајније због новог места и улоге човека у свим друштвеним
процесима и у њиховом управљању. Мотивација запослених постаје темељ савременог
менаџмента људских ресурса јер се једино изградњом квалитетног мотивацијског
система може помоћи организацији да повећа своју конкурентску способност и
вредност. Досадашњи концепт мотивацијских техника је недовољно флексибила, па је
потребно развити и увести нове, које ће својом разноврсношћу довести до високе
мотивисаности и задовољства запослених чиме ће се истовремено остварити успешно
пословање. Применом научних достигнућа на подручју мотивације може се знатно
допринети повећању мотивације и задовољства запослених. Мотивација запослених није
само психолошки и социолошки проблем рада и радног понашања. Узрок одређеног
понашања човека је унутрашњи психолошки покретач који га тера на неку активност, па
учинак појединца не зависи само од његове способности већ и од његове мотивације.
Задатак менаџера је да схвати људску сложеност, мотивацијске теорије и да у зависности
од околине изабере и примени материјалне и нематеријалне мотивацијске технике. Циљ
овог рада јесте да укаже колико је мотивисање запослених важно, колико за саме
запослене толико и за организацију и њено успешно пословање. Што је запослени више
мотивисан, показиваће и боље резултате рада.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari