Odlomak

 

Uvod

Primena i izbor različitih metoda za procenu rizika tehničkih sistema uglavnom zavisi od promovisanih ciljeva za procenu verovatnoće i raspoloživih podataka za analizu.
Analiza relevantne literature pokazuje da sledeće metode imaju veliku primenu u proceni rizika tehničkih sistema:
-analiza energije,
-analiza opasnosti i operabilnosti,
-analiza načina i efekata,
-analiza stabla otkaza,
-analiza stabla događaja.
Primena ovih metoda u kombinaciji sa metodama za procenu ljudske pouzdanosti, za analizu akcidenata i upravljačke delatnosti, omogućava validnu procenu rizika kompleksnih sistema.
1.Analiza energije

Analiza energije (Energy Analysis EA) je jedna od najjednostavnijih metoda za procenu rizika tehničkih sistema. Svrha ove metode jeste da pruži celokupnu sliku svih energija koje imaju potencijal da prouzrokuju štetu u radnoj i životnoj sredini.Ključni deo energetskog modela su sistemi zaštite, tj. barijere koje imaju zadatak da spreče energiju da dođe u kontakt sa osobom i izazove povredu, ili oštećenja materijalnih i prirodnih dobra.

1.1.Područje primene, tim, resursi
Analiza energije služi za proučavanje sistema u fazi njegove eksploatacije, a sa ciljem identifikacije svih vidova energije u sistemu koji mogu da dovedu do akcidenta. Analiza energije obično uključuje korake u kojima su generisani predlozi mera zaštite radi umanjenja štete i povećanja bezbednosti sistema. Analiza se može sprovesti od strane multidisciplinarnog tima sa proceniteljem, a vreme i troškovi su direktno povezani sa veličinom i kompleksnošću sistema koji se analizira.

1.2.Metodologija
Priprema
Procedura za analizu energije se sastoji od sledećih koraka: priprema, strukturisanje, identifikacija energije, procena rizika, predlog mera zaštite i zaključak analize.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari