Odlomak

 

U V O D
MRS 27 – Konsolidovani finansijski izveštaji i računovodstveno obuhvatanje ulaganja u zavisna preduzeća, ovaj standard se primenjuje u pripremi i prikazivanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za grupu preduzeća pod kontrolom matičnog preduzeća kao i kod računovodstvenog obuhvatanja ulaganja u zavisna preduzeća u posebnim finansijskim izveštajima matičnog preduzeća.
Konsolidovane finansijske izveštaje prikazuje matično preduzeće da bi prikazalo finansijsko stanje, rezultat poslovanja i promene u finansijskom stanju grupe u celini. Ovde se javlja i pojam manjinskog interesa zavisnog preduzeća u vidu neto rezultata poslovanja i neto imovine koji nisu u vlasništvu matičnog preduzeća i oni se prikazuju odvojeno od matičnog preduzeća.
Konsolidacija podrazumeva eliminisanje internih odnosa unutar grupe tj. međusobnih potraživanja i obaveza kao i nastale nerealizovane dobitke i gubitke (osim u slučaju kada trošak ne može da se povrati). Konsolidovani finansijski izveštaji za celu grupu rade se na isti datum i za izradu izveštaja pripremaju se podaci primenom jednoobraznih računovodstvenih politika za iste transakcije u okviru grupe matičnog i zavisnih preduzeća, a ako to nije moguće mora da se obelodani.

1. DJELOKRUG
Međunarodni računovodstveni standard 27 – Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji se primenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izveštaja za grupu entiteta pod kontrolom matičnog entiteta.

Ovaj standard se ne bavi metodima računovodstvenog obuhvatanja poslovnih kombinacija i njihovim efektom na konsolidovanje, uključujući gudvil koji nastaje iz poslovnih kombinacija (videti IFRS 3 Poslovne kombinacije).

Ovaj standard se takođe primenjuje na računovodstveno obuhvatanje investicija u zavisne, zajednički kontrolisane i pridružene entitete, kada entitet izabere, ili u skladu sa lokalnim propisima obavezan, da prezentuje pojedinačne finansijske izveštaje.
2. DEFINICIJE
Prema Međunarodni računovodstveni standard 27 – Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji imamo sledeće pojmove:
– Konsolidovani finansijski izveštaji su finansijski izveštaji grupe koji su prezentovani kao izveštaji jedinstvenog ekonomskog entiteta.
– Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama entiteta sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja.
– Grupa je matični entitet sa svim svojim zavisnim entitetima.
– Učešće bez prava kontrole je kapital u zavisnom entitetu koji se ne može, direktno ili indirektno, pripisati matičnom entitetu.
– Matični entitet je entitet koji ima jedan ili više zavisnih entiteta.
– Pojedinačni finansijski izveštaji su izveštaji koje sastavlja matični entitet, investitor u pridruženi entitet ili učesnik u zajednički kontrolisanom entitetu, u kojima se investicije računovodstveno obuhvataju na osnovu direktnog učešća u kapitalu, a ne na osnovu iskazanog rezultata i neto imovine entiteta u koji je investirano.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Korporativno finansijsko izveštavanje Prof. dr Radomir Božić
  • Školska godina: Prof. dr Radomir Božić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Ekonomski fakultet sa sedištem u Palama  
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese