Odlomak

PROGRAM MS-EXCEL SLUŢI ZA:
Izradu radnih tabela
Rad sa bazama podataka u tabelarnom obliku
Izradu grafikona na osnovu podataka iz tabela
POKRETANJE PROGRAMA:
START/PROGRAMS/MS-EXCEL
2 x klik na ikonu
IZGLED OSNOVNOG PROGRAMA:
OSNOVNI POJMOVI
Fajl programa Excel sastoji se od radne knjige (Book) koja sadrţi 1 ili više radnih tabela (Sheet). Tip
fajla je .XLS
Radni listovi se aktiviraju mišem preko jeziĉka radnog lista u donjoj liniji
Ćelija (Cell) je osnovni element radnog lista. Sluţi za unos podataka.
Karakteristike ćelije su:
Oznaku ćelije ĉini oznaka kolone (256):A, B, C….AA, BB, CC…… i
oznaka reda 1,2,3…..65536 primer:B6
Sadraţaj ćelije moţe biti tekst, broj ili formula. To nij euvek ono što vidimo upisano u ćeliji. Pravi
sadrţaj se vidi u redu iznad radne površine.
Vrednost ćelije je trenutna vrednost. Ako je vrednost tekst ili broj onda je konstantna, a ako je formula
vrednost se menja u zavisnosti od vrednosti drugih ćelija.
Jedna ćelija je uvek aktivna i njena oznaka se nalazi u polju za adresu aktivne ćelije. Aktivira se klikom
miša.
3 MS-EXCEL PRIRUČNIK
KRETANJE PO TABELI
, , , – za jednu ćeliju levo, gore, desno, dole
taster Home (Pos1) – poĉetak reda
taster End (Ende) – kraj reda (poslednja ćelija u redu date tabele)
CTRL+ , , , – na ivicu opsega tabele popunjene podacima
CTRL + Home – u A1
CTRL + End – u donji desni ugao radnog lista
TAB – u sledeću ćeliju (desno)
ENTER – u sledeću ćeliju (dole)
OZNAČAVANJE DELOVA TABELE
Oznaĉavanje opsega (pravougaoni skup ćelija): povlaĉenjem miša dijagonalno od prve do poslednje
ćelije
Oznaĉavanje višestrukog opsega ćelija: isti postupak uz tipku CTRL. Opseg se poništava klikom na bilo
koju ćeliju
Oznaĉavanje reda: klik na broj reda
Oznaĉavanje više uzastopnih redova: povlaĉenjem miša preko brojeva reda
Oznaĉavanje više nesusednih redova: CTRL+ broj reda
Oznaĉavanje kolone: klikom na oznaku kolone
Oznaĉavanje više uzastopnih kolona: povlaĉenjem miša preko oznaka kolene (na desno)
Oznaĉavanje više nesusednih kolona:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • INFORMATIKA PREDRAG RADOVANOVIC
  • Školska godina: PREDRAG RADOVANOVIC
  • Skripte, Obrazovanje
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu  

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese