Odlomak

Perfektna multikolinearnost je problem koji krši pretpostavku KLRM kojom se pretpostavlja da ni jedna eksplanatorna varijabla nije perfektna linearna funkcija ni jedne druge eksplanatorne varijable.
Riječ “perfektna” u ovom kontekstu implicira da varijacije jedne eksplanatorne varijable mogu da se u potpunosti objasne promjenama neke druge eksplanatorne varijable.
.Šta se dešava kod ocjenjivanja ekonometrijskog modela u kojem postoji perfektna multikolinearnost?
Ne mogu se dobiti ONK ocjene regresionih koeficijenata
Kompjuterski programi šalju poruku da je matrica (X’X) singularna

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari