Odlomak

Cilj
Cilj ovog seminarskog rada je izučavanje nagona i poremećaj istih kod čoveka. Koji su to nagoni i kako čovek dolazi do njih, šta pobuđuje nagone kod čoveka. Za izradu ovog projekta korišćena je literatura koja je navedena na kraju rada, kao i internet pretraživači.

 

 

 

Uvod

Nagoni prema  Vujiću, podrazumevaju potrebe od vitalnih značajaza jedinku i vrstu, čija se zadovoljavanja mogu sprovesti na način koji je nezavisan od iskustva same individue, ali uz učečće celog organizma. Za Jovana Marića, oni su nasleđeni, složeni, nenaučeni obrasci ponašanja specifični za određenu životinjsku vrstu, a njihovo poreklo treba tražiti u zadovoljavanju fizioloških potreba organizma kao što su glad, žeđ, seks i druge.
Postoje i druga određenja ove psihičke funkcije, na primer: Brunovo – po kome su nagoni doživljeni instikti, Rotovo – nagon se definiše kao svesno doživljena potreba, Vudvortovo – za koga nagon nije ništa drugo do energija koja podstiče na određeno ponašanje.
Čovekovo ponašanje determinisano je različitim faktorima svesnog ili nesvesnog karaktera. Među njima, poseban značaj imaju unutrašnji podsticaji da se određene potrebe zadovolje, čiji značajan deo čine nagoni.
U literaturi se sreću različita, pa i kontradiktorna određenja i shvatanja nagona. Ona se kreću od potpunog negiranja njihovog postojanja pa do predimenzioniranja njihovog značaja i uticaja na čovekovo ponašanje.

 

 

 

Pojam nagona

Oni koji negiraju postojanje nagona uglavnom ih izjednačavaju sa instinktima. Međutim, i pored izvesne sličnosti, nagoni su posebna psihološka kategorija čoveka i deo su njegove svesne aktivnosti. Brun navodi da su nagoni “doživljeni instinkti”, a Rot da su “svesno doživljena potreba”.Od instinkata ih takođe, razlikuje i to da se zadovoljenje nagona značajno podređuje i usklađuje sa socijalnim normama i principima sredine u kojoj ličnost bitiše.
Npr. nagon za ishranom nećemo zadovoljavati uvek kada je dostupna hrana, već ćemo naći vreme i mesto, kao i način zadovoljenja koji je opšte prihvaćen; postojanje seksualnog nagona ne znači da će ga čovek tog trenutka zadovoljiti, već će to prilagoditi socijalnim i moralnim normama-izbor osobe, prikladno mesto i način za njegovo zadovoljenje i sl.
Dakle, nagoni su oblik unutrašnje energije ličnosti koja podstiče čoveka na različite oblike ponašanja, tj. predstavljaju “biološki potencijal organizma koii služi zadovoljenju njegovih potreba”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese