Odlomak

У раду се разматра и истражује образовање као компонента каријерног
вођења и саветовања (КВИС). Оквир за разумевање образовања базиран је
на три кључне компоненте КВИС: појмовно-концептуални оквир од
његовог настанка до данас, теорије професионалног избора/развоја
класификоване према начину на који третирају образовање, као и пракса –
анализа одабраних програма/модела КВИС. Из анализирана три сегмента,
екстраховали смо потенцијалне садржаје образовања и креирали наш
модел образовне понуде КВИС који се састоји из три кључне области (12
подобласти, 96 специфичних припадајућих садржаја). Модел смо понудили
испитаницима који су процењивали његову релевантност за лични и
професионални развој и то 371 испитанику са територије Београда, који су
равномерно распоређени према припадности транзиционом периоду:
почетак каријере, изграђена каријера и залазак каријере. Резултати
истраживања показују да сви испитаници процењују модел као релевантан
за њихов лични/професионални развој. Наишли смо на значајне разлике у
односу на транзициони период – они на заласку каријере мање вреднују
моделовану образовну понуду, а и на разлике у односу на пол, године
живота, образовни ниво, радни статус и године радног стажа испитаника:
жене, испитаници од 40 до 49 година, као и запослени и студенти
процењују образовну понуду као више важну за њихов развој, а
испитаници са 60 и више година, затим они са нижим нивоима образовања,
незапослени и пензионери, они са више од 30 година радног стажа нижим
вредностима оцењују релевантност модела, а открили смо и међусобне
разлике испитаника на средини каријере. Даља статистичка анализа је
показала постојање нове образовне понуде са 13 области, на основу које
смо идентификовали различите модалитете образовне понуде саобразне
потребама испитаника у различитом транзиционом периоду и различитих
био-социјалних карактеристика.
Кључне речи: образовање одраслих, каријерно вођење и саветовање
одраслих, каријерно образовање, транзициони периоди професионалног
развоја одраслих, каријерни развој одраслих

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Etika

Više u Filozofija

Više u Naučni radovi

Više u Psihologija

Komentari