Odlomak

Teza 1 – Razvoj ideje o menadžmentu

Nastanak, razvoj i afirmacija menadžmenta vezana je za 20 vek.Očekuje se da će menadžment naći punu primenu i doživeti veliki razvoj u 21 veku.Menadžment je veština tj sposobnost da se koristi tuđe znanje u funkciji cilja.
Pojava menadžmenta je u korelaciji sa industrjiskom proizvodnjom,što znači da je sve veća složenost proizvodnje dovela do pojave menadžmenta.Zbog toga se menadžment ne može posmatrati odvojeno od sveukupnih istorijskih i aktuelnih uslova u nekoj sredini.
Naziv menadžment potiče od glagola „manage“ koji između nekoliko značenja ima i sledeća: snaći se,upravljati, moći, voditi, prevladati, umeti.Kod nas je prihvaćen termin upravljanje i rukovođenje.Menadžment kao termin tokom razvoja samoupravljanja,a i pre nije bio u zvaničnoj upotrebi.Promene krajem 80-tih godina i početkom 90- tih,stvorile su u prostor za upotrebu termina menadžment.Relativno snažan pritisak,kroz literaturu i druge kontakte,uz nedovoljno stručnog poznavanja materije i posebno jednostranosti tehnički obrazovanog kadra, stvorio je terminološku konfuziju.Naime, upravljanje tehničkim sistemima proširilo se i na socio – tehnički sistem,pa je termin upravljanje objedinio i „šta“ i „kako“raditi u preduzeću a što je neprimereno već usvojenom shvatanju termina upravljanja.Prema tome ako termin menadžment treba prevoditi onda je,u skladu sa našim stručnim poimanjem,adekvatan prevod upravljanje i rukovođenje.Međutim implicitno sugeriranje podvajanja upravljanja od rukovođenja suštinski nije adekvatno, pa je onda prihvatljiva solucija koristiti izvorni termin menadžment,što je praksa i u mnogo snažnijim sredinama.
Menadžment kao fenomen utkao se u organizaciju, odnosno organizovanje.Uprkos podvajanju od strane nekih autora, prevladalo je gledište da organizacija sa menadžmentom predstavlja nerazdvojivu celinu.
Menadžment kao ideja ima svoju dugu i bogatu prošlost.Menadžment se razvijao uporedo sa razvojem čoveka.Kroz istorijiski razvoj ljudske misli nebrojeni su primeri praktične primene nekih oblika menadžmenta.Pojavom klasa nastaju države sa strogom hijerarhijom,a robovlasnici su strogo planirali poslove robova i na odgovarajući način kontrolisali taj posao.U ranoj istoriji civilazicije principi menadžmenta (planiranje, koordinacija, kontrola) korišćeni su u raznim oblastima: vojska, poljoprivreda, gradilišta.
Kroz kasnije faze razvoja društva izgrađivala se i uloga menadžmenta i organizacije.Promena oblika društvenog sistema tražila je nove forme menadžmenta.Npr razvijala se manufakturna podela rada,a njoj dolazi do izražaja bezuslovni autoritet vlasnika.Nastaju fabrike sa velikim brojem radnika,gde dolazi izražaja uloga menadžera i organizatora.U organizaciji fabrike stvorena je velika razlika između radnika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese