Odlomak

POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI I NJEGOVO PRIJAVLJIVANJE

UVOD:
Poreska uprava Crne Gore vrši poslove koji se odnose na: registraciju poreskih obveznika i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje pojedinačnih poreskih obaveza za sva fizička i pravna lica; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; izdavanje prekršajnog naloga i naplata kazni za prekršaj; razvijanje jedinstvenog poreskog informacionog sistema u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo; vođenje poreskog knjigovodstva; primjenu međunarodnih konvencija i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja; vođenje centralnog registra obveznika i osiguranika; vođenje registra privrednih subjekata za potrebe oporezivanja; prijem i obradu finansijskih iskaza pravnih lica; prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika; prijem i obradu izvještaja o plaćenom porezu o odbitku; vođenje evidencije o prihodima pravnih i fizičkih lica; obezbjeđenje podataka za fondove socijalnog osiguranja na osnovu kojih obveznici ostvaruju svoja prava iz socijalnog osiguranja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost, što sve stoji u čl.20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koju je donijela Vlada Crne Gore, 27. januara 2011.godine, na osnovu čl. 24 Zakona o državnoj upravi.
Izvori poreskog prava su:
• Ustav
• poreski zakoni
• drugi zakoni
• međunarodni ugovori.
Poreski sistem u jednoj državi čini skup svih fiskaliteta (dažbina) putem kojih država po osnovu svoje poreske vlasti ostvaruje javne prihode. Uređuje se poreskim zakonima. Porez predstavlja osnovni i najznačajniji oblik fiskaliteta (dažbine) u okviru poreskog sistema jedne države, predstavlja instrument za prikupljanje javnih prihoda kojim država ili drugi javnopravni kolektiviteti od subjekata koji se nalaze pod njenom poreskom vlašću prinudno uzima novčana sredstva bez neposredne protivnaknade, radi pokrivanja svojih finansijskih potreba i ostvarivanja drugih javnih ciljeva (ekonomskih, socijalnih, političkih, kulturnih, zdravstvenih,ekoloških i sl.)
Elementi koji čine strukturu svakog oblika poreza su:
• poreski povjerilac
• poreski dužnik
• izvor oporezivanja
• predmet i pokretač poreza
• poreska osnovica
• poreska stopa
• poreska oslobađanja i poreske olakšice.
1. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Porez je finansijska naplata, ili druga nametnuta obaveza, koju svaki pojedinac ili pravni entitet mora plaćati državi ili funkcionalnom ekvivalentu državi. Porezi su najizdašniji deo javnih prihoda.
Pojmovno određivanje poreza u pravilu polazi od toga da se radi o opštem, prinudnom i bez protivnaknade davanja u novcu, koje se utvrđuje prema poreskoj snazi obveznika, a čija sredstva se koriste od strane države radi pokrića opštih potreba i interesa.
Postoje različite vrste poreza koji se mogu kvalifikovati prema različitim kriterijumima. U tom smislu treba voditi računa o poreskoj snazi i drugim subjektivnim okolnostima, s obzirom na to porezi se dijele na subjektivne (porez na dohodak pojedinca ili porodice) i objektivne (porez na neki deo imovine).
Postoji nekoliko vrsta poreskih oblika:
• Porez na dohodak
• Porez na dobit
• Porez na dodatu vrijednost
• Porez na promet
• Porez na imovinu
• Akcize

Porez na promet nepokretnosti je porez koji se naplaćuje prometom nepokretnosti odnosno svako sticanje vlasništva na nepokretnosti u Republici. Prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju budžetu Crne Gore, budžetu jedinice lokalne samouprave i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10%:80%:10%. Sredstva koja pripadaju budžetu Crne Gore koriste se za: finansiranje zaštite kulturne baštine, nagrađivanje vrhunskih sportista, stipendija mladih naučnika i istraživača. Način raspodele ovih sredstava određuje Ministarstvo finansija. Potrebno je napomenuti da su fizička i pravna lica izjednačena u pogledu plaćanja poreza na promet nepokretnosti, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
Sticanjem vlasništva na nepokretnosti smatra se: kupoprodaja, razmjena, nasledjivanje, poklon, unošenje i izuzimanje nepokretnosti iz privrednog društva, sticanje nepokretnosti u postupku likvidacije ili stečaja, sticanje nepokretnosti na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, kao i drugi načini sticanja nepokretnosti od strane drugih lica.
Nepokretnostima, u smislu ovog zakona, smatraju se zemljišta i gradjevinski objekti. Zemljištima smatraju se zgrade i njihovi djelovi,nezavisno od njihove namjene. Gradjevinskim objektima smatraju se stambene, poslovne i sve druge zgrade i njihovi djelovi.
Obveznik poreza na promet nepokretnosti je sticalac nepokretnosti, zatim pri razmjeni nepokretnosti svaki učesnik u razmjeni i u slučaju kada se stiče idealni dio nepokretnosti, svaki sticalac pojedinačno. Obveznik poreza na promet nepokretnosti kod nasljedjivanja je nasljednik. Ako se nasljednik u toku ostavinskog postupka odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugom sunasljedniku, ne plaća porez po ovom zakonu, na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese