Odlomak

ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI INVESTITORA

Analiza dosadašnjeg razvoja
Tržišni aspekti

Preduzeće “XY” d.o.o. osnovano je 12.01.2002 godine. Osnivački kapital je privatni 100%. Preduzeće je osnovao Marko Marković, student inženjerskog menadžmenta, koji je imao ulogu pokretanja posla i predstavljanja firme na tržištu. U prvoj godini poslovanja, preduzeće beleži relativno mali promet. Značajan rast prometa beleži se u 2003. godini kada u firmu stupaju dva nova člana, Petar Petrović i Marija Nikolić, koji svojim višegodišnjim iskustvom doprinose znatno boljim rezultatima poslovanja.

Prethodno iskustvo ovih članova je decenijsko u oblasti informacionih tehnologija, a posebno se izdvaja angažovanje Marko Markovića u preduzeću “A”(1994-2000) na poslovima rukovodioca sektora prodaje računarske opreme, a potom u preduzeću “B” (2000-2001) na poslovima nabavke i distribucije računarske opreme poznatih svetskih robnih marki kao što su: PHILIPS, LG, IBM, ASUS, VERBATIM itd. Ovo će pomoći da preduzeće već u 2004. godini dostigne promet od 20.000.000 dinara.

Po uvođenju PDV-a, kao i većina privrednih subjekata, preduzeće “XY” je suočen sa padom prometa i samim tim smanjenjem obima proizvodnje i plasmana gotovih računara. Preduzeće pokušava da prevaziđe nedostatak obrtnih sredstava uzimanjem kredita kod poslovnih banaka pod relativno nepovoljnim uslovima. Krajem 2006. godine preduzeće stiče vlasništvo nad poslovnim prostorijama veličine 85 m2 u ul. Nikole Tesle 13, gde i danas posluje.

Preduzeće “XY” je u mogućnosti da izađe u susret želji svakog pojedinačnog kupca, a od računarskih standardnih konfiguracija nudi 4 osnovne vrste računara: BASIC, OFFICE,
GAMER i DELUXE, gde je svaki namenjen posebnom segmentu tržišta, ali ne i isključivo. Usled brzog tehnološkog napretka informacionih tehnologija, sastav ovih konfiguracija se
veoma često menja. Iz tih razloga preduzeće značajnu pažnju poklanja obradi tržišta, prati promene na tržištu, pojavu novih modela i preduzima druge mere i aktivnosti kakobi uspešno odgovorilo na potrebe i želje potencijalnih kupaca. Ostvaren obim proizvodnje u 2008. godini iznosi 420 računara.

 
Tehničko-tehnološki aspekti

Prema raspoloživom proizvodnom prostoru i alatima za manuelnu proizvodnju i montiranje računara, dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 10 računara, odnosno oko 2.500 računara godišnje. Iskorišćeni kapacitet je trenutno oko 1,5 računar dnevno. Stopa iskorišćenosti kapaciteta u prošloj godini iznosi oko 15%. Nizak stepen iskorišćenosti kapaciteta, posledica je pre svega, nedostatka potrebnih obrtnih sredstava za nabavku većeg broja komponenti i upošljavanje većeg broja visokostručnih radnika sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima.

Ovo je osnovna pretpostavka za ulazak na tržište prodaje i isporuke računara velikim kupcima koji su u obavezi da kompjutersku opremu nabavljaju putem javnog oglašavanja u skladu sa odredbama zakona o javnim nabavkama, što je ujedno i primarni cilj daljeg razvoja. Povećanjem broja zaposlenih, povećaće se obim proizvodnje, a sklapanje većih serija istog modela doprineće smanjenju potrebnog vremena za sklapanje jednog računara, većoj iskorišćenosti kapaciteta i većoj produktivnosti rada. Raspoloživi kapacitet proizvodnje, pored prostora i raspoloživog alata, određuje i broj angažovanih radnika. U proteklim godinama zaposlen je samo jedan proizvodni radnik, zadužen za montažu i servisiranje računara.

Povećanjem nivoa TOS prema priloženom planu verujemo da ćemo otvoriti još dva radna mesta u proizvodnji te da će stopa iskorišćenosti premašiti 80% optimalnog kapaciteta po
radnom mestu. Nastup na tržištu javnih nabavki sa svoje strane zahteva znatno viši nivo obrtnih sredstava i veći broj stručnih proizvodnih radnika. Osim toga preduzeće mora da ispunjava i druge uslove propisane zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima (između ostalog da raspolaže sa dovoljnim kadrovskim i tehničkim kapacitetima).

Preduzeće je opremljeno svim neophodnim alatima za manuelnu proizvodnju i sklapanje računara. Softver i komponente koje se ugrađuju u računare su originalni proizvodi vodećih svetskih proizvođača. Testiranje gotovog proizvoda se vrši na specijalnoj mašini  po završetku sklapanja i instaliranja računarskih programa.

Preduzeće poseduje i dva automobila (kombija) starosti oko 5 godina, koji se koriste za isporuku računara i za nabavku komponenti.

 

Organizacioni aspekti

Postojeći broj radnika u preduzeću iznosi 6. Njihova kvalifikaciona struktura prikazana je u narednoj tabeli. Vlasnik i direktor preduzeća je dipl. ing. Marko Marković, pored koga je u preduzeću zaposleno još pet radnika na pozicijama koje su prikazane na slici.

 

Finansijski aspekti

U narednoj tabeli dat je prikaz ostvarenih rezultata od proizvodnje i prodaje računara u protekle tri godine. Preduzeće od svog osnivanja posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

 

Analiza budućeg razvoja

Preduzeće “XY” će se u toku svog budućeg razvoja fokusirati prodaju računara privrednim subjektima koji svoje manje ili veće nabavke obavljaju putem javnog oglašavanja i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Na osnovu istraživanja tražnje na ovom segmentu tržišta, preduzeće sa opravdanjem očekuje relativno lak ulazak.

Novoformirane cene proizvoda, u koje su uključeni planirani finansijski rashodi (kamata na kredit i drugi troškovi kredita) i ostali komercijalni uslovi prodaje (rok isporuke, način i rok plaćanja, garantni rok, itd) povoljniji su u poređenju sa konkurentskim. Ovo predstavlja dovoljan razlog za očekivanje dobrih rezultata prodaje na ovom tržištu. U početnom periodu planira se plasman proizvoda sa nižim maržama, kako bi se obezbedilo što veće tržišno ušešće u ovom segmentu.

Preduzeće će odgovarati na diverzifikovane zahteve vrhunskim kvalitetom, a početna strategija nižih cena omogućiće brzu afirmacju i pozicioniranje, kao i dalje širenje kapaciteta i proizvodnje. Dosadašnje bogato iskustvo svih članova upravnog odbora biće od izuzetne važnosti prilikom sprovođenja nove razvojne strategije i, zahvaljujući pribavljenim finansijskim sredstvima, biće omogućeno sprovođenje novih aktivnosti i novi fokus (tj. realizacija novih strateških, dugoročnih, planova).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese