studenti
Mesto za uspešne studente

Ugovor o otpremanju – špediciji

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1.UVOD

Ugovorom o otpremanju (špediciji), obavezuje se otpremnik (špediter) da radi otpreme određene robe (stvari) zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca, ugovor o prevozu i druge ugovore koji su potrebni za izvršenje prevoza robe, kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obavezujc da mu isplati određenu naknadu.
Pored ovakve definicije iz Zakona o obligacionim odnosima, nužno je istaći da je i Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju  detaljnije navedeno šta se smatra poslovima međunarodne špedicije. Tako se istim članom ovog Zakona, navodi da preduzeće i drugo pravno lice koje je upisano u sudski registar za poslove međunarodne Špedicije može organizovati otpremanje i dopremanje robe u međunarodnom saobraćaju u svoje ime i po nalogu i za račun komitenta i zaključivati ugovore o prevozu, utovaru, istovaru, pretovaru, sortiranju, pakovanju, uskladistenju i osiguranju robe, organizovati prevoze različitim prevoznim sredstvima, zastupati i vršiti poslove u vezi sa carinjenjem robe, osiguranjem povlastica i refakcija od vozara (popustima i povraćajima vozarine pod određenim slučajevima), ispostavljanje i pribavljanje transportnih i drugih dokumenata za robu i vršiti druge poslove u vezi sa Špediterskim uslugama u spoljnotrgovinskom prometu.
Iz ovakve stilizacije delatnosti međunarodne špedicije, u Zakonu o spoljnotrgovin-skom poslovanju više se opisno nabrajaju poslovi koje obavlja međunrodni špediter, koji ilu-strativno mogu da posluže, kada se imaju u vidu obaveze špeditera iz ugovora o špediciji.
Na osnovu napred navedenog, tj. na osnovu date definicije iz Zakona o obligacionim odnosima, kao i poslova medunarodne špedicije (Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju), može se konstatovati da se ugovor o otpremanju(špediciji)smatra posebnim ugovorom u privredi u okviru trgovinskih usluga kojim sc bave određene privredne organizacije. Otpremnik (špediter) zaključuje i mnoge druge ugovore privrednog prava, istupajući pri tome u svoje ime a za račun komitenta. Međutim, on može istupati, u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun nalogodavca.
Pored navedene zakonske regulative u našoj zemlji o ugovoru o otpremanju odnosno špediciji, potrebno je istaći da ugovor o otpremanju (špediciji), kao i način zaključenja tog ugovora, pravima i obavezama ugovornih strana i druga pitanja regulišu i Opšti uslovi poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije koje je izdalo Opšte udruženje saobraćaja Jugoslavije, Grupacija za medunarodno špediciju.  Shodno članu 2. ovih Opštih uslova iscrpno se nabrajaju špediterski poslovi, ali u isto vreme daje se i definicija da je špediter organizator otpreme i dopreme stvari, svim prevoznim sredstvima i na svim prevoznim putevima. Ugovorom o špediciji, obavezuje se špediter da radi prometa određene stvari, sklapa u svoje ime i za račun nalogodavca, u ime i za račun nalogodavca, odnosno u svoje ime i za svoj račun, ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza, te da obavlja i ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određene naknade.
Može se zaključiti, da ugovor o špediciji nije u svim pravnim sistemima podjednako tretiran. Tako na primer, kod većine evropskih kontinentalnih zemalja, ugovor o špediciji se smatra samostalnim privrednim ugovorom i koji ima specifičnu pravnu prirodu. Kod nekih zemalja (kao na primcr, Francuska, Švajcarska) ugovor o špediciji se tretira kao ugovor o komisionu u transport, pa se iz tih razloga i primenjuju pravila ugovora o komisionu. Kod anglo-saksonskih zemalja, ugovor o špediciji se ne smatra samostalnim pravnim poslom, nego se izjednačava sa poslovima trgovinskog zastupništva(agenture), gde se otpremnik-špediter smatra samo jednom vrstom trgovačkog agenta. Karakteristično je da i naš Zakon o obligacionim odnosima sadrži odredbu po kojoj se na“… odnose nalogodavca i otpremnika koji nisu uređeni u ovoj glavi, shodno primenjuju pravila o ugovoru o komisionu, odnosno trgovinskom zastupanju“.  Do toga dolazi, iz razloga što Zakon o obligacionim odnosima predviđa mogućnost da špediter zaključuje ugovor o prevozu i da preduzima druge radnje u ime i za račun nalogodavca (kao trgovinski zastupnik), kada je to predvideno ugovorom o špediciji.

2.3.1.Ugovorne strane.

Kao ugovorne strane kod ugovora o špediciji-otpremništvu, pojavljuju se otpremnik (špediter) i komitent (nalogodavac). U našoj državi u ulozi špeditera se pojavljuju privredne organizacije-preduzeća i društva, odnosno privredni subjekti koji ispunjavaju propisane uslove za obavljanje špediterske delatnosti, odnosno da su kao takve upisane u registar kod nadležnog privrednog suda. Pored otpreme i dopreme robe ove otpremničke (špediterske) organizacije, mogu obavljati i druge razne poslove predviđene ugovorom, Opštim uslovima poslovanja ili običajima, ali ne mogu kupovati i prodavati robu ni za svoj račun ni za račun komitenta. Usluge medunarodne špedicije mogu obavljati u našoj zemlji ona preduzeća i druga pravna lica koja su kao takva upisana u sudski registar za obavljanje poslova medunarodne špedicije. Kod ugovora o otpremi (špediciji), kao komitcnt (nalogodavac), pojavljuje se fizičko ili pravno lice.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.