Odlomak

Uvod

Racio analiza predstavlja središnji deo finansijske analize u čijoj osnovi se nalazi ispitivanje odnosa između logički povezanih delova ginansijskih izveštaja, a sve sa ciljem da se istaknu i objasne ključne relacije od kojih zavisi ocena i projekcija finansijskog položaja i zarađivačke sposobnosti preduzeća koje je predmet analize. Zbog suštinskih razloga obračun karakterističnih racia ne sme se ni u kom sličaju poistovetiti sa racio analizom koja povrh toga obuhvata interpretaciju dobijenih vrednosti (obično u formi stope ili koeficijenta) koja je sračunata na tumačenje sta dobijene vrednosti pokazuju, koja im je informaciona vrednost i za šta ih i kako treba upotrebiti. Respektujući kriterijum informacionih ciljeva treba razlikovati sledeće osnovne vrste racio analize finansijskih izveštaja, i to:

1. racio analizu likvidnosti
2. racio analizu solventnosti
3. racio analizu efikasnosti upravljanja imovinom i izvorima i
4. racio analizu profitabilnosti

Pošto je bilans stanja uglavnom osnova za sprovođenje prve dve vrste racio analize njih još zajedničkim imenom nazivamo racio analizom stanja, dok su osnova za sprovođenje poslednje dve vrste racio analize podjednako bilans stanja i bilans uspeha, pa ih zato jednim imenom nazivamo racio analizom ostvarenja ili perfomansi preduzeća.

1. Racio analiza likvidnosti

Likvidnost preduzeća danas se najčešće definiše kao sposobnost bezuslovnog izmirivanja obaveza u svakom trenutku njihovog dospeća. U stručnoj literaturi, analiza likvidnosti preduzeća uobičajeno se poistovećuje sa analizom kratkoročne finansijske sigurnosti, što će biti i naš pristup prilikom objašnjenja ovog fenomena
Kako je u osnovi analize likvidnosti preduzeća u stvari analiza njegove kratkoročne finansijske sigurnosti i kako se u ekonomiji pod pojmom „kratak rok“ podrazumeva period od godine dana, to i ovoj analizi možemo potpuno da zanemarimo stalni imovinu i da našu pažnju usmerimo prema obrtnoj ili likvidnoj imovini. Međutim, ukoliko se još jedanput prisetimo same definicije likvidnosti, lako možemo zaključiti da respektovanje obrtne (likvidne) imovine nije dovoljno za ocenu likvidosti preduzeća. Pored toga, neophodno je obrtnu imovinu dovedemo u vezu sa obavezama preduzeća, i to opet ne sa bilo kojim obavezama, nego sa onim kratkoročnim, budući da je prilokom analize likvidnosti poenta na sagledavanju kratkoročnog rizika ulaganja u jedno preduzeće.
Kao posledica dovođenja u vezu bilansne vrednosti obrtne imovine ili/i njenih određenih delova sa jedne i kratkoročnih obaveza, sa druge strane, nastala je takozvana statička analiza likvidnosti koja se uglavnom sprovodi preko dva racia čiji su obrasci i postupak obračuna dati u nastavki

Racio tekuće
(opšte) likvidnosti = Obrtna imovina = zalihe + kratkoročna potraživanja i plasmani + gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoročne obaveze Kratkoročne obaveze

Racio redukovane likvidnosti = Monetarna aktiva = kratkoročna potraživanja i plasmani +
gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoročne obaveze Kratkoročne obaveze

Da bi slika o racio analizi likvidnosti i kasnije racio analizu solventnosti bila jasnija daćemo bilans stanja i bilans uspeha jednog preduzeća.

Bilans stanja

AKTIVA 2008 2009 2010 PASIVA 2008 2009 2010
NEUPLAĆ. UPISAN KAPITAL 24.000 12.000 KAPITAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 267.000 414.000 464.000
STALNA IMOVINA (I+II+III+IV) 148.000 304.000 362.000 I Osnovni kapital 164.000 212.000 212.000
I Goodwil 0 0 0 1. Akcijski kapital-obične akcije 144.000 192.000 192.000
II Nemateijalna ulaganja 2.000 11.000 9.000 2. Akcijski kapital-pref. akcije 20.000 20.000 20.000
III Nekretnine, postrojenja, oprem 133.000 249.000 342.000 II Emisiona premija 31.000 75.000 48.000
IV Dugor. finan. plasmani 13.000 44.000 11.000 III Rezerve iz dobitka 11.000 16.000 33.000
OBRTNA IMOVINA (I+II+III) 293.000 273.000 360.000 IV Revalorizacione rezerve 21.000 33.200 64.700
I Zalihe 184.000 185.000 224.000 V Neraspoređen dobitak 40.000 77.800 124.300
1. Materijal 121.000 107.000 114.000 VI Gubitak 0 0 0
2. Nedovršena proizvodnja 6.000 9.000 18.000 VII Otkupljene sopstvene akcije 0 0 18.000
3. Gotovi proizvodi 40.000 47.000 63.000 DUGOROCNA REZERVISANJA 35.000 40.000 44.000
4. Roba 16.000 15.000 21.000 OBAVEZE (I+II) 151.000 154.000 222.000
5. Dati avansi 1.000 7.000 8.000 Dugoročne obaveze 14.000 37.000 64.000
II Kratkoroč. potraž. Iplasman 85.000 67.000 121.000 1. Konvertibilne dug. obaveze 2.000 10.000 10.000
1. kratkoročna poslovna potraživanja 44.000 42.000 85.000 2. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti 0 0 0
2. Kratkotoč. finan. plasmani 41.000 25.000 36.000 3. Dugoročni krediti 11.000 20.000 45.000
III Got. ekvikvalenti, gotovina 24.000 21.000 15.000 4. Ostale dugoročne obaveze 1.000 7.000 9.000
1. Gotovinski ekvikvalenti 0 0 0 III Kratkoročne obaveze 137.000 117.000 158.000
2. Gotovina 24.000 21.000 15.000 1. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti 10.000 14.000 15.000
A. V. R. 15.000 17.000 8.000 2. Kratkoročni krediti 30.000 19.000 54.000
POSLOVNA IMOVINA 456.000 618.000 742.000 3. Primljeni avansi 6.000 3.000 2.000
GUB. IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 4. Obaveze prema dobavljačima 62.000 38.000 58.000
5. Ostale kratkoročne obaveze 29.000 43.000 29.000
P. V. R. 3.000 10.000 12.000
UKUPNA AKTIVA 456.000 618.000 742.000 UKUPNA PASIVA 456.000 618.000 742.000
VANBILANSNA AKTIVA VANBILANSNA PAZIVA

Bilans uspeha

BILANSNSNE POZICIJE: 2008 2009 2010
A POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI 580.000 768.000 966.000
1. Prihodi od prodaje robe 70.000 110.000 187.000
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 525.000 630.000 730.000
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 7.000 4.000 5.000
4. Prihodi od premije, subvencije i dotacija 6.000 10. 000 15.000
5. Drugi poslovni prihodi 2.000 4.000 4.000
6. Povećanje vrednosti zaliha učinaka – 10.000 25.000
7. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (30. 000) – –
II RASHODI DIREKTNOG MATERIJALA I ROBE 207.000 255.000 400.000
1. Nabavna vrednost prodate robe 56.000 94.000 156.000
2. Troškovi materijala za izradu 151.000 161.000 244.000
III BRUTOPOSLOVNI DOBITAK (GUBITAK) – (I-II) 373.000 513. 000 566.000
IV DRUGI POSLOVNI RASHODI 311.000 398.000 366.000
1. Troškovi ostalog materijala 60.000 64.000 30.000
2. Troškovi goriva i energije 10.000 20.000 26.000
3. Trošk. zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 140. 000 150.000 156.000
4. Troškoviproizvodnih usluga 25. 000 40.000 54.000
5. Troškovi amortizacije 11.000 22.000 27.000
6. Troškovi rezervisanja 5.000 7.000 12.000
7. Ostali poslovni rashodi 60.000 95.000 61.000
V POSLOVNI DOBITAK (GUBITAK) – (III-IV) 62.000 115.000 200.000
B FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI 8.000 10.000 8.000
1. Prihodi od kamata 6.000 8.000 2.000
2. Pozitivne kursne razlike 1.500 1.000 5.500
3. Ostali finansijski prihodi 500 1.000 5.000
II FINANSIJSKI RASHODI 7.000 31.000 74.000
1. Rashodi kamata 4.000 5.000 12.000
2. Negativne kursne razlike 2.000 25.500 60.000
3. Ostali finansijski rashodi 1.000 1.000 2.000
III DOBITAK (GUBITAK) FINANSIRANJA (I-II) 1. 000 -21. 000 -66.000
C NETO DOBITAK (GUBITAK) PRE POREZA (A + B) 63.000 94. 000 134.000
D POREZ NA DOBITAK 6.300 9.400 13.400
E NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLE POREZA (C-D) 56. 700 84. 600 120.600
F ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji 4,48 6,27 8,16
2. Razdvojena zarada po akciji 3,84 5,18 6,59

Nakon obračuna ovih racia na bazi podataka iz bilansa stanja nešeg preduzeća koji je iznad dat, dobićemo sledeće vrednosti koje poredimo sa orijentacionom normalom i prosekom grane .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese