Odlomak

UVOD

U otpad spada svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje ili namerava da odbaci a koji je propisan odredbama Zakona o upravljanju otpadom.
Otpad postoji od kada postoji i čovek, a paralelno sa razvojem ljudskog društva javljali su se novi oblici i sve veće količine otpada.
Zbog stalnog ekonomskog rasta i sve veće proizvodnje i potrošnje, problem sa rastućim količinama otpada sve je veći. Otpad štetno deluje na okolinu, zagađuje vode, vazduh i tlo. Može imati negativan uticaj na zdravlje ljudi. Zbog toga i postoji potreba da se upravlja otpadom, kako bi se ta štetna dejstva redukovala ili eliminisala. Upravljanje otpadom spada u delatnost opšteg interesa.

1. POJAM I VRSTE OTPADA

Otpad predstavlja svaku materiju ili predmet koju je njen vlasnik odbacio, ima nameru da je odbaci ili je dužan da je odbaci. Otpad može nastati na različite načine: tokom ekstrakcije sirovina, preradom sirovina u poluproizvode ili gotove proizvode, tokom procesa potrošnje gotovih proizvoda i tokom drugih ljudskih aktivnosti.

Vrste otpada u smislu ovog Zakona o upravljanju otpadom jesu:
1) komunalni otpad (kućni otpad);
2) komercijalni otpad;
3) industrijski otpad.
Otpad iz stava 1. ovog člana, u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, može biti:
1) inertni;
2) neopasan;
3) opasan.
Kriterijumi koji se koriste za ovo razvrstavanje su mesto nastanka i svojstva otpada.
Zavisno od mesta nastanka može biti komunalni ili kućni, komercijalni i industrijski otpad.
Komunalni otpad predstavlja otpad koji nastaje u domaćinstvima i u proizvodnim i uslužnim delatnostima i on je po svojstvima je sličan tom koji nastaje u domaćinstvima. Komunalni otpad nastaje obavljanjem dnevnih aktivnosti, te s obzirom da nastaje svakodnevni, i postupanje sa ovim otpadom predstavlja najveći problem.
Proizvodni otpad predstavlja otpad u proizvodnom procesu u industriji, preduzetništvu ili srodnim delatnostima, građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, hemijskoj industriji i sl. .
Posebnu kategorija otpada čini onaj otpad čije upravljanje je propisano posebnim pravilnicima i propisima. Tu spadaju ambalažni otpad, otpadni električni i elektronski uređaji i oprema, vozila kojima je istekao životni vek, otpadne gume, infektivni otpad iz zdravstvenih ustanova, otpadna ulja, mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, itd.

Zavisno od svojstava otpada, otpad se može podijeliti na opasni, neopasni i inertni otpad.
U opasni otpad spada svaki onaj otpad koji sadrži materije koje poseduju neko od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, svojstvo oksidacije, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih gasova hemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom
Komunalni, industrijski, ambalažni, građevni, električni i elektronski otpad i otpadna vozila svrstavaju se u opasni otpad, ako imaju neko od svojstava opasnog otpada.
U neopasni otpad spada onaj koji je po sastavu i svojstvima determinisan kao neopasan, tj. on nema svojstva opasnog otpada i nije štetan za okolinu i zdravlje čoveka.

Najbitniji cilj upravljanja otpadom je izbegavanje i redukcija nastajanja otpada i smanjenje opasnih svojstava otpada čiji se nastanak nije moguće sprečiti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese