Odlomak

UVOD:

Proces revizije i njegovi konstitutivni elementi tema su ovog seminarskog rada, a namjera njegovog autora je da na kvalitetan i određenom kapacitetu stručan način, predstavi predmetni  proces. U ovom radu opisan je proces sprovođenja eksterne nezavisne revizije.
Proces raevizije sam podijelio po etapama, onako kako se taj process odvija u realnosti, počevši od prvog koraka a to je  predplaniranje odnosno etapa prihvatanja klijenta, pa sve do poslednjeg nivoa, što bi značilo zaključivanje revizije i davanje misljenja revizora.
Ipak, na samom početku, želio bih definišem  pojam revizije, i predstavim njenu ulogu u savremenom poslovanju i upravljanju različitih subjekata u društvu.
Pojam Revizija potiče od latinskog izraza revisio, što  znači ponovno viđenje, ponovno gledanje ,pregled, obnova procesa, poslednji pregled sloga pred štampu. U zemljama engleskog govornog područja koristi se termin auditor (revizor) odnosno “auditing” (revizija).  Ove riječi vuku korijene od glagola audire, što na latinskom jeziku znači čuti ili slušati. Ovaj termin karakterističan je za početak razvoja revizijske profesije kada je revizor obavljao reviziju slušajući usmeni izvještaj obveznika revizije.
U Međunarodnim standardima revizije stoji sledeće: “ Clj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su finansijaki izvještaji pripremljeni, u svim materijalno bitnim aspektima, u skladu sa određenim okvirom za finansijsko izvještavanje.
Međunarodni standardi revizije (ISA), primjenjuju  se pri reviziji finansijskih izvještaja opšte namjene. U pitanju su finansijski izvještaji koji su odobreni za objavljivanje od strane uprave klijenta.
Formulacije koje se koriste za izražavanje mišljenja revizora su: “daje istinitu i objektivnu sliku” (give true and fair view) ili pravilno prikazuje, u svim bitnim aspektima (Presents fairly, in all material respects), što su ekvivalentni termini.-knjiga
Revizija finansijskih iskaza je obavezna za: akcionarska društva,  velika pravna lica, i matična pravna lica, koja zajedno sa zavisnim pravnim licima, ispunjavaju ulove za svrstavanje u kategoriju velikih pravnih lica. Revizija finansijskih iskaza je obavezna  i za: osiguravajuća društva, banke, i druge finansijske institucije, Centralnu depozitnu agenciju (CDA), ovlašćene učesnike na tržištu HOV-a, investicione fondove, i druge kolektivne investicione šeme.

 

 

 

1. POSTUPAK REVIZIJE

Pravna lica u poslovnom subjektu – kompaniji, ili društvu, sastavljaju finansijke iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardia (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglasio IASB, i usvojio i obajvio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa IFAC dobio pravo na prevod i objavljivanje. Revizija i prezentovanje finan.iskaza vrši prema Međunarodnim standardima za reviziju (MSR), koji su proglašeni od strane IASB-a, kao tijela Međunarodne federacije računovođa (IFAC), a koje je usvojio i objavio nadležni organ.
Postoje tri osnovne vrste revizije:

  •      Revizija finaskih izvještaja;
  •      Revizija podudarnosti;   i
  •      Revizija poslovanja.

Shodno donesenim zakonima različiti su podnosioci zahtjeva za reviziju, pa se danas u praksi  pojavljuju tri vrste revizora:

  •      Komercijalni ili eksterni revizori;
  •      Interni revizori;  i
  •      Budžetski revizori.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese