Odlomak

TEHNIČKI USLOVI

1. Planiranje i projektovanje treba izvršiti precizno, pridržavajući se tehničkih propisa.
2. Sprinkleri se postavljaju u vertikalnom položaju.
3. Viseći sprinkleri se postavljaju kod mokrog dok se stojeći postavljaju kod suvog sistema.
4. Postoje dva tipa sprinklerske mreže :

  • normalni
  • ešalonirani

5. Maksimalna površina pokrivanja jednog sprinklera je S x D

S – međusobno rastojanje sprinklera na istoj grani
D – rastojanje između grana.

6. Položaji magistralnih cevovoda treba da su simetrični i prilagođeni plafonu.
7. Rastojanje meriti u horizontalnoj ravni
8. Količinu vode treba planirati prema količini zapaljivog materijala srazmerno površini i zapremini.
9. Prema navedenoj tehnologiji ( proizvodnja alkohola) – usvojen je tip sprinklera sa ampulom.
10. Veličine sprinklera su određene protokom, 3/8“, 1/2“ i 3/4“. Veličinu od 3/8“ primeniti samo za PO1.
11. Temperatura aktiviranja sprinkler sistema treba da je viša od maximalne temperature prostora za 30º.
12. Rastojanja sprinklera od mogućih prepreka na krovu se određuje iz dijagrama ( horizontalna i vertikalna ).
13. Maksimalni pritisak u sprinklerskoj instalaciji iznosi 10 bara, dok se mora obezbediti pritisak na najnepovoljnijoj mlaznici od 0.5 bara a najveći od 5 bara.
14. Rastojanje držača – nosača je maksimalno 4 m.
15. Razvodni i napojni cevovodi se izrađuju od čeličnih cevi.
16. Spajanje cevi se izvodi zavarivanjem a varovi moraju biti kvalitetni.
17. Zavarivačke radove mogu izvoditi samo atestirani varioci.
18. Na razvodne i napojne cevovode na smeju se prikjučivati potrošači.
19. Rastojanja vodova od konstrukcije je 50mm.
20. Razmak oslonaca u zavisnosti od prečnika cevi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese