Odlomak

Uvod

Na početku seminarskog rad bilo je govora o samom pojmu sticaju krivičnih dela gde se pre svega radi o tome da je određeno lice izvršilo više krivičnih dela gde mu se kasnije ta krivična dela vrednuju I odmerava se kazna na adekatan način. Tako na samom početku bilo je reči o vrsti sticaja krivičnih dela I to o idealnom I realnom sticaju. Idealni sticaj kada izvršilac sa jednom radnjomo ostvari više krivičnih djela, realni sticaj kada izvrsilac više radnji prouzrokuje više krivičnih dela pod uslovom da ni za jedao od učinjenih dela izvršiocu nije izrečena pravosnažna presuda. U središnjem delu teksta je obrađeno je prividni sticaj u kojem je sadržano prividni idealni sticaj ( Specijalitet, Konzumpcija,Alternativitet), I prividni realni sticaj (Konzumpcija, Supsidijaritet). I u zavrsnom delu seminarskog rada obradilo se složeno krivično delo. Produženo i kolektivno krivično delo kao jedan od oblika prividnog realnog sticaja.

 

 

 

Jedinstvo krivičnog djela i sticaj
Kada učiniteljsa jednom radnjom prouzrokuje jednu posljedicu i ostvari jedno krivično djelo, tada postoji jedinstvo radnje i posljedice ili jedinstvo krivičnog djela. No, jedinstvo krivično djelo će postatojati i kada učinitelj sa više djelatnosti prouzrokuje jednu posljedicu i ostvari biće jednog krivičnog djela jer sve ove djelatnosti ulaze u sastav jedne radnje posmatrane u krivičnopravnom smislu. U takvom slučaju postoji sticaj radnji u prirodnom smislu, ali jedinstvo radnji u krivičnom smislu. Ali postoje i slučajevi kada jedna osoba sa jednom ili više radnji ostvari više krivičlnih djela za koja joj se istovremeno sudi i izriče jedna jedinstvena kazna. Ova se situacija naziva jedinstvo krivičnih djela sa gledišta kažnjivosti ili sticaj krivičnih djela.

 

 

 

Pojam sticaja
Sticaj krivičnih djela postoji kad jedna osoba sa jednom ili više radnji ostvari više krivičnih djela za koja joj nije presuđeno pa joj se sudi u jednom postupku, donosi jedna presuda i izriće jedna glavna kazna. Iz ovoga proizilazi da je za postojanje sticaja potrebno ispunjenje sljedećih uvjeta:

  •  Dva ili više krivičnih djela
  •  Dela učinjenja od iste osobe
  •  Da se za sva djela učinitelju istovremeno sudi i izriče jedna presuda.

Za postojanje sticaja nije bitno da li je sva ta djela učinitelj ostvario sam ili u saučesništvu sa drugom osobom.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese