Odlomak

Uvod
Savremeno poslovanje i savremeni menadžment izloženi su neprestanim promenama, kako u okruženju, tako i unutar same organizacije. U takvim uslovima veoma je teško objektivno sagledati poziciju preduzeća u odnosu na okruženje, promene koje su od značaja za njeno uspešno funkcionisanje, kao i mogućnosti organizacije u odnosu na njene potrebe. Upoznavanje samog sebe i svoje ličnosti nije lak posao ali sa puno samoanalize, razmišljanja i iskustva možemo da znamo ko smo i kako reagujemo u datoj situaciji. Međutim posao i kompaniju možda ne poznajemo uvek toliko, niti smo toliko vremena proveli upoznavajući je, a osim toga postoje razni spoljni faktori koji utiču na njen potencijal. Ipak, znati prednosti i mane svoje kompanije, svog radnog sektora ili svog projekta može da bude esencijalno za uspeh. I šta više, čak i kada dobro poznajete svoje poslovanje, uvek treba periodično izanalizirati postojeće stanje i staviti stvari na papir, jer se tako mnogo bolje razumeju, ne zaboravljaju, a u pisanom obliku su dostupne i vašim drugim saradnicima. U cilju boljeg razumevanja tih aspekata sprovodi se SWOT analiza, koja zapravo predstavlja stavljanje u odnos rezultata analize eksternog okruženja sa rezultatima analize internih mogućnosti preduzeća. Njom optimiziramo ponašanje firme u odnosu na svoje mogućnosti i stanja okruženja. Zbog dinamičnosti analizu treba praviti za prošlost sadašnjost i budućnost. Poželjno je da, u većim organizacijama svaka funkcija radi svoju SWOT analizu. SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se manager može poslužiti u kreiranju strategije. Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 činioca nastoji da prikaže snage, slabosti, šanse i pretnje određene pojave ili situacije. Međutim, treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi.
SWOT analiza je alat za upoznavanje situacije u kompaniji ili odeljenju. Pomoću nje je moguće utvrditi gde je kompanija najača tj. koje su joj vrline; gde je najslabija i koje su joj mane; koji potencijal ima tj. gde postoji slobodan prostor za rast i razvitak i koje joj opasnosti prete i u kojoj tački je najslabija. Na ovaj način SWOT omogućava bolje razumevanje okoline u kojoj se nalazi kompanija. Podaci dobijeni ovom analizom mogu se koristiti za odluke koje su strateški važne, za formulisanje misije i vizije preduzeća, utvrđivanje prioritetnih akcija u daljem periodu ili slično…
Swot analizu je uvek dobro da radi više ljudi iz firme ili sektora, za koji se radi analiza i za nju treba izdvojiti dovoljno vremena jer analiza zahteva razmišljanje i više ljudi će obično biti pametniji od jednog. Takođe, neophodno je da u vršioci analize budu objektivni – nije moguće da firma nema mane ili opasnosti na koje treba obratiti pažnju.

Predmet ovog rada je analiza postojećeg rada u preduzeću Aviv Arlon Holding a u vezi strategije poslovanja firme u prošlosti, sadašnjosti i strateškim planiranjem poslovanja u budućnosti.

Cilj rada je da opiše način poslovanja preduzeća uzimajući u obzir sve aspekte koji mogu doprineti boljem poslovanju ove inostrane investicione kompanije i da sa stanovišta uticaja iz opšteg, poslovnog i unutrašnjeg okruženja ukaže na snage, šanse, mogućnosti, slabosti, pretnje i opasnosti svog poslovanja.

U radu su opisani investicioni procesi na realizaciji projekta, analizirani rizici, ograničenja i benefiti sa ciljem da se ukaže na poboljšanja procesa kojima se doprinosi poslovnoj efikasnosti, smanjenju rokova izvođenja, minimiziraju rizici ivesticionih ulaganja i ukupno posmatrano doprinosi uspehu kompanije na tržištu.

Akcenat u radu je stavljen na analizu pređašnjeg, sadašnjeg i budućeg strateškog poslovanja firme kao i na identifikovanje problema koji mogu nastati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese