Odlomak

Telematika?
… daljinski prenos korisnih podataka
TELEkomunikacije + inforMATIKA
Telematika objedinjuje moderne informacione i
telekomunikacione tehnologijeTelematika?
• Nauka o slanju, primanju i čuvanju informacija uz pomoć telekomunikacionih uređaja
Veza izme Veza izmeđđu modernih informacionih tehnologija i u modernih informacionih tehnologija i najnovijih dostignu najnovijih dostignućća u oblasti a u oblasti telekomunikacija telekomunikacija
• Definicija telematike
– Korišćenje računara za kontrolu i nadziranje udaljenih uređaja ili sistema (u drumskom transportu – solo, vučna i priključna vozila)

Mogu Moguććnost za dobijanje informacija u realnom vremenu nost za dobijanje informacija u realnom vremenu o o pojedina pojedinaččnom vozilu u toku obavljanja dnevnih operativnih nom vozilu u toku obavljanja dnevnih operativnih zadataka zadataka
• Korišćenje termina telematika
– korišćenje tehnologije sistema globalnog pozicioniranja integrisanog sa računarima i tehnologijama mobilne komunikacije
–– vehicle vehicle telematics telematics – kada se misli na korišćenje takvih sistema u drumskom saobraćaju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese