Odlomak

UVOD

Tim predstavlja oblik formalne organizacije zajedničkog radnog ili poslovnog procesa koje povezuju odredjeni ciljevi i interesi članova, zajednička misija i zadaci. Tim je specifična vrsta veštački organizovane i strukturisane male grupe koja ima zajedničke ciljeve i interese. Učinak u timovima zavisi od individualnih doprinosa i od proizvoda kolektivnog rada.Timovi se raspoznaju prema svojim karakterističnim obeležjima.Tim se može analizirati sa tri aspekta:njegove strukture,dinamike i razvoja.Formiranjem timova treba da se obezbede tehnički uslovi funkcionisanja organizacije i njenih radnih procesa i zadovoljenje socijalnih i grupnih potreba članova tima.

Koncept timskog rada nije nov. Timovi nas okružuju hiljadama godina. Plemenska društva su bili timovi i akciji – individualci radeći zajedno za dostignuća zajedničkih ciljeva za bolje dobro. Ali nekako je to postalo individualno, a ne timski zato što je to postalo apstrakcija mnogih organizacija. Do danas mnoge organizacije kreću se u krugu individualnih odgovornosti individualnih kompenzacija, individualnih uloga i poslovnih etika, a radne grupe su vođene od odgovornih nadzornika za nadgledanje uloga individualaca koji čine ove grupe. Vreme je zapitati se gde leže pretpostavke u osnivanju ovakve prakse. Svet je isuviše složen, a naše organizacije različite da nastave sa prvobitnim individualnim nego sa grupnim eksponentima, niti možemo raspustiti po svaku cenu unutrašnje takmičenje individualizma kao praksu većine organizacione stope.

 

 

Timovi u organizacijama

Mnoge su prednosti uvođenja timova u organizacije. Timovi mogu olakšati širenje preduzeća I omogućiti brži protok informacija što dovodi do povećanja produktivnosti. Sposobnosti članova tima intenzivno se I stalno razvijaju, a on ih ima prilike pokazati I dokazati. U timu je uloga vođe svedena na minimum. Većina menadžera na tim gleda kao na veslače u osmercu. Da bi ostvarili cilj svi moraju biti “kao jedan”.Niko ne sme veslati jače ili slabije, brže ili sporije od ostalih da ne ugrozi uspeh celine.
Timski rad se ne stvara automatski, i nije rezultat nametanja jednog vođe. To je rezultat zajedničkog rada, prepoznavajući važnost timskog rada, radeći timski i svesno otkrivajući uzorke zajedničkog rada koje članovi shvataju kao stimulativnim i zadovoljavajućim. Članovi tima moraju međusobno razgovarati o tome kako timski raditi i pratiti njihov grupni rad. Ono se naziva kolektivna samokontrola iskrenost i zrelost koja nije šire pronađena u kulturi naših timskih radova.
Iskustvo i praksa timskog rada doprinose smanjivanju hijerarhijskih odnosa u preduzeću, afirmisanju uloge i znanja pojedinca. Prisustvo sinergije u timskom radu znači da objedinjeni resursi u okviru tima daju veće i kvalitetnije performanse rezultata u odnosu na pojedinačne radove i rezultate. Za dobro shvatanje strukture neophodna je analiza uloga i međuljudskih odnosa ili sistema rangiranja članova grupe.
Za postojanje i formiranje tima prvenstveno su bitni ciljevi zbog kojih je grupa i nastala. Svaki tim ima svoje karakteristike:

  • složenost tima,
  • intenzitet interpersonalnih odnosa,
  • uticaj tima na celokupnu organizaciju,
  • formalnost članova tima,
  • trajanje tima,
  • indentitet

 

 

 

Elementi tima

Osnovni elementi tima su: svrha i ciljevi, veština i sposobnost članova, pristup i zajednički radni jezik, odgovornosti. Tim sačinjavaju pojedinci koji poseduju tri temeljne grupe znanja i veština. Prve su – tehnička znanja koja se temelje na obrazovanju i struci. Slede veštine rešavanja problema I donošenje odluka, zatim socijalne veštine ( slušanje, verbalni i neverbalni govor, rešavanje sukoba i tome slično).Timski rad dakle predstavlja oblik koordinirane aktivnosti koju obavlja namerno organizovana grupa ljudi tako da je podela rada zasnovana na neposrednoj saradnji i kompetentnosti različitih stručnjaka. Ciljevi tima moraju biti unapred postavljeni. Zadaci pojedinaca u timu moraju biti poznati, jasno postavljeni i povezani.Timovi bi trebali imati zajednički cilj koji članovi jedino zajedničkim radom i kombinacijom znanja i sposobnosti iz različitih oblasti mogu postići.Povratna informacija o zajedničkim uspesima ili neuspesima, podstiče na motivaciju za zajedničkim radom.

Timovi su temelj učenja. To je dijalog, rasprava, propitivanje i suočenja koja se rešavaju unutar tima koji zastupaju ljudi da bi videli svet iz različitih perspektiva. Radeći timski možemo takođe imati pozitivnu motivaciju efekata. Kad članovi tima imaju zajedničku viziju i pravilnim odnosom sa njihovim partnerima, oni uglavnom dobijaju brže, ispravnije se razvijaju, imaju veću koncentraciju u njihovom poslovnom ambijentu i uživaju u raznolikosti i interesantnom poslovnom iskustvom. Sa timom takođe može biti više povoljnih prilika za samoupravljanje i uspešno vođenje bez obraćanja šefu i nepotrebno unutarnje takmičenje je često smenjeno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari