Odlomak

UVOD
Ljudski resursi predstavljaju važan element poslovnog procesa. Upravljanje ljudskim resursima postaje imperativ uspešnog poslovanja i preduslov da kompanija bude prepoznata na tržištu i prihvaćena od strane aktera na istom. Za upravljanje ljudskim resursima vezuje se veliki broj aktivnosti koje se sprovode s osnovnim ciljem, a njega čini uticaj na ponašanje zaposlenih koje će dalje dovesti do ostvarenja poslovnih ciljeva i podciljeva. Jedna od faza procesa upravljanja ljudskim resursima jeste planiranje. Ono je sastavljeno od više etapa, a jedna od njih je analiza posla i predstavlja predmet specijalističkog rada. Planiranje kao početna funkcija procesa upravljanja ljudskim resursima utiče na odvijanje ostalih faza istog procesa i određuje smer njegovog kretanja, kao i kvalitet krajnjih rezultata procesa.

Cilj specijalističkog rada jeste analiza procesa organizovanog prikupljanja i sređivanja podataka o poslovima, znanjima i odgovornostima koje se smatraju neophodnim za obavljanje određenog posla. Autor će nastojati da u toku istraživanja i analize pokaže ulogu i značaj analize posla kao osnovne aktivnosti za sve druge aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa koje će uslediti. S obzirom da je analiza posla neraskidivo povezana sa planiranjem ljudskih resursa, autor za cilj ima ukazivanje na intenzitet povezanosti i izdvajanje najvažnijih elemenata postojeće relacije.

Motivi za izradu specijalističkog rada na ovu temu su brojni. Prvi među njima odnosi se na aktuelnost teme u području menadžmenta ljudskih resursa i menadžmenta uopšte, koja se ogleda u važnosti analize posla za potrebe planiranja i upravljanja ljudskim resursima. Zatim, jedan od predmeta interesovanja autora specijalističkog rada jeste menadžment ljudskih resursa, zbog čega se tema smatra interesantnom za analizu. U toku studija, autor se specijalizovao u području menadžmenta ljudskih resursa, pa se ista oblast ekonomije smatra privlačnom za sprovođenje istraživanja i analiziranje. Vođen menadžment trendovima, autor je dodatno motivisan da kroz analizu ponašanja zaposlenih i analizu procesa menadžmenta ljudskih resursa istakne određene zaključke i uporedi nekadašnju praksu sa onom koja je sada prisutna u većini subjekata.

Pre započinjanja istraživanja i analize autor je postavio više hipoteza, koje će nastojati da dokaže u pojedinim segmentima analiziranja:

a. Analiza posla je aktivnost kojom menadžeri ljudskih resursa trebaju stalno da se bave, jer je analiza posla osnova za planiranje ljudskih resursa.
b. Analiza posla omogućava da se dođe do informacija koje su korisne za razvoj opisa posla i specifikaciju posla.
c. Analiza posla kao deo procesa menadžmenta ljudskih resursa omogućava da se prepoznaju dužnosti i zahtevi određenog radnog mesta i identifikuje značaj koji ona ima za konkretno radno mesto.
d. Zaključci dobijeni sprovođenjem više faza analize posla imaju višestruku svrhu i primenu u poslovanju.

Analizu na temu „Uloga i značaj analize posla za potrebe planiranja ljudskih resursa“ autor je koncipirao u više poglavlja, a svako od njih za cilj ima pružanje odgovora na brojna pitanja koja se otvaraju kroz teorijsko i praktično objašnjavanje pojedinih pojava u menadžmentu ljudskih resursa.

Prvo poglavlje: Nakon uvodnih naznaka uslediće prvo poglavlje koje će u celosti biti posvećeno definisanju menadžmenta ljudskih resursa s više aspekata, prepoznavanju ciljeva i uloga koje on ima za savremeno poslovanje. Naročita pažnja biće posvećena aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa, kako bi razumevanje prirode analize posla bilo omogućeno, ali i istaknute sve komponente procesa koje tangiraju poslovni rezultat.

Drugo poglavlje: Drugo poglavlje će biti posvećeno predstavljanju analize posla. Analiza posla predstavlja jedan od sastavnih delova predviđanja potreba za ljudskim resursima, zbog čega će analiza obuhvatiti isticanje uloge i značaja analize posla, isticanje značenja opisa i specifikacije posla za poslovanje i na kraju će biti obrađeni pojedini koraci koje analiza posla obuhvata.

Treće poglavlje: Prethodno poglavlje za cilj ima da približi značaj analize posla i predstavlja uvod za analizu planiranja kao primarne faze procesa menadžmenta ljudskih resursa čiji je i sastavni deo. U trećem poglavlju će nakon predstavljanja osnovnih karakateristika planiranja biti ukazano na pojedine faze ove aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa, na osnovu čega će dalje biti moguće izvući zaključke o značaju sprovođenja planiranja na nivou organizacionih jedinica i organizacije u celini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese