Odlomak

1. UVOD

Predmet istaržiavnja Predmet istraživanja su ekonomski i demografski činilaca koji utječu na kupnju polica životnog osiguranja. Ekonomki činioci koji će biti ispitivani uključuju sljedeće: dohodak pojedinca, želju za štednjom, cijenu police i prinos na policu osiguranja, a demografski činioci uključuju spol, dob, stupanj obrazovanja, djelatni status i visinu prihoda. Utjecaj karakteristika društva za osiguranje, utjecaj karakteristika polica životnog osiguranja, karakteristika posrednika u prodaji polica životnih osiguranja i utjecaj percepcije ugovaratelja osiguranja na izbor društva za osiguranje. Karakteristike društva za osiguranje obuhvaćaju raznolikost ponude polica društva za osiguranje u odnosu na ostala društva za osiguranje, uspješnost društva za osiguranje u svom poslovanju, medijska zatupljenost društva za osiguranje i sudjelovanje društva za osiguranje u društveno-korisnim aktivnostima. Razlike u cijenama polica životnih osiguranja u odnosu na ostala društva za životna osiguranja i prinosi na police životnih osiguranja koji se mogu ostvaruju kupnjom police u odnosu na prinose ostvarene kod drugih društva za osiguranje su karakteristike polica životnih osiguranja. Susretljivost i pomoć prodajnih agenata su karakteristike posrednika u prodaji koje utječu na odabir kupca. Poznanstvo prodajnog agenta i savjeti prijatelja i rodbine su čimbenci koji utječu na percepciju ugovaratelja osiguranja pri odabiru društva za osiguranje kod kojeg ugvaratelja namjerava kupiti policu životnog osiguranja.
Cilj rada je utvrditi koji ekonomski i demografski činilac, i na koji način, utječu na potražnju za životnim osiguranjem u BiH. Istraživanjem će se obuhvatiti i činioci izbora društva za osiguranje pri kupnji police životnog osiguranja. Konačno, cilj rada je analizirati tržište životnog osiguranja u BiH
Hipoteze Uzimajući u obzir problem i predmet istraživanja postavljaju se hipoteze putem kojih se utvrđuje značaj i intenzitet utjecaja određenih činilaca na potražnju za životnim osiguranjem.
H1: Dohodak pojedinca utječe na mnoge životne odluke, uključujući i odluku o ugovaranju police životnog osiguranja. Visina dohotka tako je odlučujući faktor prilikom razmatranja kupnje police životnog osiguranja. Pojedinac najprije podmiruje svoje egzistencijalne potrebe, a tek onda može razmišljati o stvarima koje su mu manje potrebne.
H2: Štednja može na više načina utjecati na potražnju za životnim osiguranjima
Metode primjenjene u istraživanju
Metoda analize: postupak znanstvenog istraživanja raščlanjivanjem složenijih, kompliciranijih pojmova, stajališta i zaključaka na jednostavnije dijelove i elemente, svaki od raščlanjenih dijelova se izučava pojedinačno, ali i u odnosu na druge dijelove cjeline
Metoda sinteze: postupak znanstvenog istraživanja putem kojeg se jednostavniji dijelovi povezuju u jednu smislenu cjelinu.
Deskriptivna metoda: postupak jednostavnog opisivanja činjenica, procesa i njihovih empirijskih istraživanja radi utvrđivanja odnosa i veza, bez korištenja definicija i teorija iz znanstvenih radova.
Metoda indukcije: ovom se metodom na temelju analize pojedinačnih činjenica ili događaja dolazi do općih zaključaka o činjenicama, pojavama i događajima.
Metoda dedukcije: potpuna suprotnost od metode indukcije, jer se iz općih zaključaka izvode pojedinačne činjenice ili događanja.
Metoda anketiranja: postupak putem kojeg se na temelju anketnog upitnika prikupljaju podaci ispunjavanjem ankete.
Struktura rada Završni rad se sastoji od pet osnovnih dijelova koji su podijeljeni na manje cjeline. Uvodni dio rada obuhvaća problem istraživanja, predmet istraživanja, hipoteze na temelju kojih će se donijeti određeni zaključci, svrha i doprinos istraživanja. Drugi dio istraživanja se orijentira na rizike kojima su izloženi ljudi u različitim okruženjima i na koji način rizici kao takvi utječu na ljudski život i njihovu okolinu. Također će bit riječi o vrstama životnog osiguranja. A obzirom na različitost vrsta rizika i postojanje više vrsta životnog osiguranja jedan dio rada bit će usmjeren na opis vrsta životnog osiguranja. U trećem dijelu završnog rada bit će riječi o teorijskim i empirijskim studijama obavljenima na temu odrednica potražnje za životnim osiguranjem od strane hrvatskih i stranih autora. Četvrti dio rada bit će orijentiran isključivo na tržište životnog osiguranja na teritoriju BiH, društva za osiguranje koja djeluju u BiH, kao i na usluge koje nude potencijalnim kupcima. Peti i posljednji dio u kojem se donosi zaključak o cijelom radu i konkretno mišljenje studenta o istraživanoj temi.

2. POJAM OSIGURANJA I NJEGOVE DETERMINANTE

Metoda koja je danas najrasprostranjenija za upravljanje rizikom je putem osiguranja. Sa ekonomske tačke gledišta to je najsvrsishodniji način jer se rizik prebacuje na organizaciju koja je specijalizovana za zaštitu čovjeka i njegove imovine od posljedica mnogih rizika, uz upotrebu najsavremenijih statističko – matematičkih metoda.
Postoje mnoge definicije osiguranja, ali se u suštini sve svode na isto, a to je da je osiguranje djelatnost pružanja pravno – ekonomske zaštite od određenih opasnosti koje ugrožavaju imovinu i lica.
Zadatak osiguranja je da rizike kojima su izloženi pojedinci ili firme – osiguranici – preraspodjeli na sve osiguranike i da onom osiguraniku koji pretrpi štetu koje posljedica nekog osiguranog rizika isplati odgovarajuću naknadu za tu štetu, a u skladu sa zaključenom ugovoru o osiguranju. Na ovaj način se rizik, koji je moguć, ali nije siguran, i koji samim tim može da izazove promenljive troškove prevodi u fiksne troškove, odnosno premiju osiguranja koja se plaća u određenim vremenskim periodima. Njegove posljedice se prenose na osiguravača.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Metodologija naucnoistrazivackog rada -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik   Kiseljak

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese