Odlomak

1. UVOD
Evolucija mreţe (WEB-a) od prvih dana ide samo uzlaznom putanjom u smislu
usavršavanja i razvoja dostupnosti i prikaza podataka na globalnoj mreţi. Smisao web-a je
oglasna tabla preko koje do informacija mogu doći svi ljudi na planeti koji imaju pristup mreţi
preko svog Internet provajdera,
WWW, World Wide Web, W3, ili jednostavno Web (Veb, na srpskom: mreža) je
sistem meĎusobno povezanih, hipertekstovanih dokumenata, koji se nalaze na Internetu.
Sa pretraţivačima (Internet eksplorer, Fajerfoks, Safari,Opera su nekolicina od najpoznatijih
danas), korisnici se kreću po web stranicama koje obično sadrţe tekst, slike, ali i druge vrste
medija, kao što su zvuk i video, izmeĎu ostalih. Web su stvorili Englez Tim Barners Li i
Belgijanac Robert Cailliau, negde 1990. godine, radeći u CERN u Ţenevi. Ovaj pojam se često
pogrešno koristi kao sinonim za Internet, a ustvari označava samo jednu od usluga koje
omogućava Internet.
Komponente web-a su web server, web klijent, HTML (engl. HyperText markup
language), URL (engl. uniform resource locator), HTTP (engl. hyper text transfer protocol)
U prvom delu ovog diplomskog rada prestavljen je pojam WEB-a i njegov nastanak i
evolucija kroz istoriju.
Drugo poglavlje sadrţi opis karakteristika komponenti web dizajna kao što su
HTML,XML,CSS,CMS itd.
U trećem poglavlju je opisan razvoj i programiranje jedne interaktivne web prezentacije
uz pomoć softverskih alata adobe dreamweaver-a, flash-a, photo shopa, action script-a(AS3),
java script-a, PHP-a, CSS-a i Word-a. Slikovito će biti prikazano sa pratećim tekstom
objašnjenja organizacija jedne kompletne web prezentacije spremne za postavljanje na
Internet lokaciju. Ujedno će biti objašnjeni i pojmovi Internet domena kao i web hostinga i
njihovo postavljanje na web server.
U četvrtom poglavlju će biti prikazana instalacija softvera za prikaz prezentacije i
pregled preko Internet pretraţivača sa objašnjenjima.
U poslednjem petom poglavlju , izvodi se zaključak iz celokupnog rada u razvoju jedne
web prezentacije i dizajna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari