Odlomak

Uloga roditelja u procesu ucenja u inkluzivnom obrazovanju
Otilia Velišek-Braško1, Mila Beljanski2
1) Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca, Novi Sad
2) Pedagoški fakultet, Sombor
Sažetak
Inkluzivno obrazovanje je u poslednjoj deceniji postala aktuelna tema kod nas, a od 2009. godine
je i zakonom regulisano u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl glasnika, 2009,
br.72/09. Time je postalo pravo i obaveza ukljucivanja dece sa smetnjama u razvoju u redovan
obrazovni sistem sa tipicnom populacijom, odnosno sa decom koja nemaju teškoce u razvoju.
Inkluzijom se promenila i povecala uloga roditelja u procesu ucenja svoje dece. Porodice dece sa
smetnjama u razvoju imaju svoje specificnosti zbog ostvarivanja svojih porodicnih funkcija.
Postoje primeri jake povezanosti roditelja, dece i vaspitaca u inkluzivnom obrazovanju, kao i
velika spremnost ucešca roditelja u radu vrtica i vaspitaca u obrazovno-vaspitnom radu. Saradnja
sa porodicom i ukljucivanja roditelja u individualizovane obrazovne i vaspitne aktivnosti dece je
od kljucne važnosti vaspitacima i ostalim clanovima inkluzivnog tima u vrticima, prilikom izrade
individualnog obrazovnog plana (IOP) za dete koje ima posebne obrazovne i/ili vaspitne potrebe.
Pedagoški profil i IOP za dete sastavlja, realizuje i vrednuje tim na celu sa vaspitacem, uz aktivno
ucešce roditelja, kao partnera u procesu razvoja i ucenja deteta. Oslanjajuci se na jake starne
deteta, na ono što dete može, neophodno je planirati individualizovan rad sa njim po meri deteta sa
adekvatnim podsticucim zahtevima u njegovogm interesu, odnosno u njegovoj zoni narednog
razvoja. Kvalitetna inkluzivna praksa se ne može realizovati bez participacije roditelja. Partnerstvo
izmedu roditelja i vaspitaca se ostvaruje kroz uloge savetovanja, sagovornika i saradnika, radi
postizanja ravnopravnih mogucnosti i podele odgovornosti u procesu napredovanj deteta. Nova
uloga roditelja nije u dovoljnoj meri razvijena, te je znacajno obrazovati i osnažiti roditelje za
svoju partnersku poziciju u procesu ucenja svoje deca, kao i dati podršku vaspitacima o
mogucnostima i nacinima timske saradnje sa roditeljima.
Kljucne reci: Dete sa smetnjama u razvoju, roditelj, inkluzivno obrazovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari