Odlomak

Uvod

AJAX je skraćenica od“Asynchronous JavaScript and XML”. Termin AJAX prvi put je upotrebljen u februaru 2005. Godine, kada je Džesi Džejms Garet (Jesse James Garret) , dizajner informacionih sistema i direktor kompanije Adaptive Path, pokušao da nađe odgovarajuću skraćenicu za grupu tehnologija koju je predlagao svom klijentu. Tehnologije potrebne za postojanje AJAX – a su postojale i ranijih godina ali je glavni razlog za slabiju upotrebu svih tehnika korišćenih u AJAX – u, nedostatak podrške od strane web þitaþa. Mnogi su godinama pre nje koristile sliþne principe, poput Microsoftovog Remote Scriptinga ili veoma raširenog DHTML – a. Najbitnija stvar koja je uticala na brz razvoj AJAX – a jeste trenutak na tržištu u kojem su veliki igrači Internet industrije želeli da težište korišćenja računara prenesu sa desktopa na web stranice, za šta im je bila potrebna upravo tehnologija.

 

 

 

Potreba za AJAX tehnologijama

Web aplikacije imaju brojne prednosti u odnosu na desktop aplikacije. Web aplikacije dosežu do većeg broja ljudi, lakše se razvijaju, implementiraju i održavaju. Najveći nedostatak Web aplikacija u odnosu na desktop aplikacije je taj što su desktop aplikacije „bogatije” u smislu funkcija i informacija koje nude. Međutim, taj nedostatak je u velikoj meri otklonjen uz pomoć AJAX tehnologije.
Web aplikacije su one aplikacije čijom funkcionalnošću se upravlja preko web servera i dostavljaju se korisnicima preko mreže kao što je internet ili intranet. I pored mnogostrukih prednosti, klasične web aplikacije imaju određene neostatke, kada je u pitanju interakcija sa korisnicima:

  • Spor odgovor na zahteve
  • Gubitak sadržaja prilikom ponovnog učitavanja stranice
  • Gubitak informacija na ekranu
  • Gubitak pozicije skrolovanja
  • Bez trenutnog odgovora na korisničke akcije
  • Korisnik mora da čeka na učitavanje sledeće strane
  • Klikni, čekaj, refreh princip rada na stranici
  • Stranica se ponovno učitaca sa servera za sve akcije korisnika
  • Sinhroni način rada.

Pre svega, svaki put kada se učitava nova stranica, postoji određeno vreme kada aplikacija «stoji». Veoma često se prilikom malih izmena ili zahteva za delovima stranice, ponovo učitava cela stranica, iako je najveći deo nove stranice u potpunosti identičan sa prethodnom.
Da bi se shvatio koncept AJAX tehnologija, neophodno je objasniti razliku izmenu sinhronog i asinhronog prenosa podataka između klijenta i servera. U sinhronom načinu rada procesi se izvode sekvencijalno. Između dva procesa postoji jaz koji je jednak vremenu izvođenja drugog procesa. Dakle, osnovni proces komunikacije između klijenata i servera može se opisati na sledeći način: klijent šalje zahtev ka serveru, podaci se prenose ka serveru, server obrađuje podatke I zatim ih vraća klijentu. Ono što je primetno sa slike dole je da postoji vremenski interval između pravljenja zahteva i odgovora na isti. Za vreme tog intervala klijent čeka, bez mogućnosti da pravi nove zateve ili nastavi svoje korišćenje web aplikacije. Može se zaključiti da kod sinhronog prenosa podataka ne postoji mogućnost za eliminisanje čekanja zato što se procesi obavljaju jedan za drugim, čak i ukoliko za to nema potrebe.
Kod asinhronog prenosa podataka između klijenata i servera karakteristično je da se korisničko korišćenje web aplikacije nikada ne prekida. Za razliku od sinhronog režima rada, ovde korisnik može da nastavi korišćenje aplikacije nezavisno od toga hoće li sistem odgovoriti na njegov zahtev neposredno ili nešto kasnije. Ono što je uočljivo na prvi pogled su neprekidne linije koje označavaju aktivnosti korisnika i AJAX – ovog engine – a.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari