Odlomak

Proizvodnja skrobnih sirupa

Skrobni sirupi su proizvodi kod kojih je hidroliza skroba izvršena u manjem ili većem stepenu, što je od odlučujućeg značaja za njihove osobine odnosno praktične primene.Do skoro su skrobni sirupi kao i svi skrobni hidrolizati dobijeni isključivo pomoću kiselinske hidrolize skroba, međutim, danas se za njihovu proizvodnju koristi i kombinovani kiselinsko-enzimski postupak. Kiselinska hidroliza je dominirajući postupak u proizvodnji skrobnih sirupa. U svojstvu kiselinskih katalizatora za ovu proizvodnju proizvodnju primenjuju se najčešće hlorovodonična, sumporna i oksalana kiselina. Kao sirovina može poslužiti bilo koja botanička vrsta skroba.
Tehnološki postupak proizvodnje skrobnih sirupa sastoji se iz sledećih osnovnih faza:

1.Pripreme skrobne suspenzije
2.Hidrolize skroba
3.Neutralisanje sirovog hidrolizata
4.Rafinacije neutralisanog hidrolizata
5.Koncentrisanja soka do finalnog sirupa

 

 

 

Priprema skrobne suspenzije
Kao sirovina za proizvodnju skrobnih sirupa služe, kukuruzni, krompirov i pšenični skrob, iako se i ostali skrobovi mogu koristiti za ovu svrhu. Danas se umesto izdvojenog i rafinisanog skroba kao sirovine, za proizvodnju skrobnih sirupa i drugih hidrolizata koriste manje rafinisane skrobarske sirovine i drugi proizvodi, na primer kukuruzni grizevi koji nastaju pri suvoj preradi kukuruza.
Glavni kvalitetni zahtev za sirovinu koja ćr se koristiti u proizvodnji hidrolizata skroba je da bude što manje primesa, naročito onih rastvorljivih. Najvažnije je odstraniti belančevine iz skroba, naročito njihovog rastvorljivog dela, jer su najviše odgovorne za odigravanje neželjenih reakcija i pogoršavanje kvaliteta hidrolizata. Najčešće se koristi skrob iz sopstvene proizvodnje, koji se u obliku skrobne suspenzije doprema u prihvatne rezervoare stanice za hidrolizu skroba.
Priprema skrobne suspenzie za hidrolizu obuhvata njeno zapreminsko odmeravanje, doziranje kiseline i delimično zagrevanje. Zakišeljavanje skroba vrši se zapreminskim doziranjem hlorovodonične kiseline u odmerenu zapreminu skrobnog mleka, nakon čega se vrši njegovo homogenizovanje uz indirektno zagrevanje suspenzije pomoću vodene pare.Priprema skrobne suspenzije izvodi se pomoću uređaja izrađenih od kiselo-otpornih materijala: drvo, nerđajući čelik…Pripremljena skrobna suspenzija doprema se u rezervoar ( uređaj za hidrolizu) – konvertor

 

 

 

Hidroliza skroba
Danas se hidroliza skroba vrši u zatvorenim sudovima- autoklavima ili konvertorima, u kojim se proces hidrolize odvija u uslovima povišenog pritiska i temperature. Najpoznatiji postupak za kontinualnu hidrolizu je Kroyer-ov postupak hidrolize skroba, koji se danas primenjuje u najvećem broju pogona za proizvodnju skrobnih hidrolizata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari