Odlomak

UVOD

Institucije i tvorevine društva definiraju okvir unutar kojeg se razvijaju socijalne veze i proces socijalizacije s ciljem razvoja društva.  Jedne i druge imaju značajan utjecaj na oblikovanje  objektivne slike o društvu. Socijalne veze – predstavljaju interaktivno djelovanje među ljudima na temelju uobičajenih obrazaca ponašanja.
Društvene institucije čine: država i politika, ekonomske institucije, nevladine institucije, odgojno obrazovne institucije, vjerske, brak i porodica kao društvene grupe, i druge institucije i zajednice bitne za racionalniju organizaciju društva.
Društvene tvorevine mogu biti materijalne i duhovne prirode, a obuhvaćaju: znanost, filozofiju, umjetnost, ideologiju, religiju, moral.
U prvom dijelu ovog rada objasnili smo pojam i način funkcionisanja društvenih, političkih i vjerskih  institucija i obrazovanja.
U drugom dijelu objasnili smo način funkcionisanja društvenih organizacija.
U trećem dijelu ovog rada objasnili smo značaj obrazovnih institucija, razvoj obrazovanja, uvjetovanost obrazovanja podjelom rada i tehnološki napredak i razvoj obrazovanja.
U četvrtom dijelu ovog rada smo sa sociološkog aspekta analizirali način funkcionisanja društveno profesionalnih institucija i obrazovanja.
Predmet i problem ovoga rada je društveno profesionalne institucije i obrazovanje.
Cilj je teorijski analizirati i kroz sociološko gledanje objasniti način funkcionisanja društveno profesionalnih institucija i obrazovanja.
U cilju argumentovanja pomenutog predmeta i cilja ovog rada nameću nam se sljedeći zadaci na kojima se temelji ovaj rad, a to su:

  •     Teorijski analizirati način funkcionisanja društvenih institucija  i obrazovanja
  •     Teorijski analizirati način funkcionisanja društvenih organizacija
  •     Teorijski analizirati način funkcionisanja obrazovnih institucija
  •     Teorijski analizirati sa sociološkog aspekta objasniti  način funkcionisanja društveno profesionalnih institucija i obrazovanja.

 

 
1. DRUŠTVENE INSTITUCIJE
To su organizacioni oblici društva, koje postavljaju pravila ponašanja pojedincima, na osnovu kojih i one same opstoje i egzistiraju. Društvene institucije bi se mogle definisati kao sistem pravila, normi, običaja i konvencija koja pretpostavlja određene obrasce ponašanja, oblike postupanja u raznim aspektima i odnosa među ljudima.
¨J.J. Rousseau (Žan Žak Ruso). smatra  da su institucije ljudski proizvod potreba na određenom stupnju organizacije društva, a ne Božija datost i nepromjenjivost. Rousseau ukazuje na tri bitna elementa u teoriji institucije. Prvi je ugovor kao osnov konstituiranja; drugi je volja svih učesnika, ne samo kao subjektivna opća volja, već i kao jedini opravdan način upravljanja i odlučivanja, kao treći. Rousseau stvara u vrijeme kada se postavljaju i vode široke rasprave o pitanjima izvora i oblika suvereniteta, nadmoći institucija, državi koja je nadređena čovjeku, narodu i društvu kao institucionalna moć¨ (Fočo, 2003,  str. 75).
Snaga društvene institucija se razlikuje od individualne zbilje, od ličnih misli, osjećanja i maštanja. Svaka institucija ima svoja pravila i legitimnost koja se prvenstveno zasniva na moralnom i zakonskom autoritetu. Društvene institucije su podložne promjenama i transformacijama, reformama i prilagođavanjima društvenim i individimlnim potrebama.
Društvene institucuje ne bi mogle funkcionisati bez materijalne osnovene, ona uvijet funkcionisanja. Ekonomske institucije funkcioniraju zasebno. Političke institucije opstoje i djeluju na osnovama pravila i normi od kojih bitno zavisi položaj i tip društva. Vjerske institucije  zajednice egzistiraju tradicijski, ali i na etici i prirodi svog učenja i funkcioniranja. Društvene institucije polaze od uvažavanja njihovog postojanja i njihove potrebe da egzistiraju i ostvaruju svoju ulogu i komunikaciju sa individuama na osnovu tradicijskih i prihvaćenih pravila. Obrazovne institucije su dio svakog društvenog sistema i sastavni element njegove institucionalizacije. Kroz obrazovni sistem uzdižu se vrijednosti društva, poretka, čovjeka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese