Odlomak

Efikasnost inovacijske aktivnosti
Ekonomska opravdanost ulaganja u istraživanje I razvoj, „isplativost“ naučnih istraživanja može se sagledati samo ocenom inovacijskog ciklusa, od ideje do njene komercijalizacije, prodaje na tržištu. Predužeće investira u istraživanje i razvoj u onoj meri u kojoj sagledava mogućnost povraćaja uloženih sredstava i rast profita u budućnosti. Preduzeća donose odluku o inovacionim projektima analizirajući različite faktore, procenjujući troškove i buduću dobit, a najčešće se oslanjaju na procenu odgovarajuće dinamike povraćaja sredstava. U inovacionom projektu troškovi se ne svode samo na IR (predstavljaju samo deo ukupnih troškova investicija), već se troškovi moraju daleko šire posmatrati u sklopu svih troškova oko lansiranja novog proizvoda, od ideje do prodaje, marketinga i unapređenja proizvoda. Očekivani povraćaj sredstava počinje da se ostvaruje tek pošto je dostignuta najviša tačka ulaganja, tačka kada su troškovi inovacije najveći, a taj trenutak nastupa kada se završe sve faze inovacijskog procesa, zaključno sa lansiranjem proizvodnje, marketingom i unapređenjem.

Na slici je prikazan model troškova. Ako ulaganje u određene aktivnosti inovacionog procesa posmatramo kao trošak gotovine, ona nose negativan predznak, tako da je posle određenog perioda (T) dostignuta najniža tačka ukupnih troškova (-) i od tog trenutka počinje prodaja,priliv gotovine sa predznakom (+). Prodajom prvo počinje da se otplaćuju, vraćaju troškovi ulaganja u novi proizvod/proces. Naglašava se da prodajna cena i godišnji obim prodaje predstavlja ključne varijable koje se posmatraju u odnosu na trošak investicije, jer od njih zavisi dinamika otplate tog troška. (trošak inovacije će početi da se nadoknađuje od prodaje (P i V) u skladu sa koeficijentom povraćaja, do prelomne tačke kada se očekuje da će biti otplaćeni svi troškovi investicije i da će početi da se generiše čist prihod). Pri tom se polazi od sledećih predpostavki:

a) k je konstantno
b) Obim prodaje i prodajna cena su konstantni od trenutka kada je prodaja započeta do prelomne tačke
c) Usklađena je jedinica vremena trajanja u svim razmatranim faktorima
d) Predpostavlja se da je poznat period nT kada će doći do prelomne tačke.

U praksi su moguće sledeće situacije u vezi sa inovacionim poduhvatom:

1. Zaustavljen inovacioni proces pre početka prodaje
2. Zaustavljena prodaja (jer je ispod očekivanja, beleži neuspeh) pre nego što je otplaćen inovacioni proces
3. Otplaćena inovacija ali je prodaja stala, nije se prešlo u fazu zarade po osnovu inovacije (prodaja je stala kada se stiglo do prelomne tačke) – životarenje, inovacioni poduhvat se sveo na „inovaciju radi inovacije“, a ne na „inovaciju radi poslovnog uspeha, profita, zarade“
4. Uspešna inovacija koja započinje svoj „životni ciklus“ kao uspešni poslovni poduhvat generišući profit za određeni period vremena kada kažemo da se investicija u inovaciju ne samo otplatila nego i višestruko isplatila. Na slici su prikazane ove četiri faze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese