Odlomak

Kako bi bolje shvatili suštinu rada neophodno je prvo nešto reći o samoj logistici i njenoj ulozi, prije svega logistiku možemo posmatrati kao naučnu disciplinu i poslovnu funkciju. Da bi dali konkretnu definiciju logistike potrebno je objasnit da ona, kao naučna disciplina, bavi se ubrzavanjem tokova materijala, povećanja efikasnosti, prostorna i vremenska dinamika procesa reprodukcije,.. Dok kao poslovna funkcija podrazumijeva skup aktivnosti u organizaciji koje podržavaju izvršavanje njegovog osnovnog zadatka (proizvodnja ili pružanje usluga) i omogućavaju nesmetano odvijanje procesa reprodukcije tako da možemo reći je logistika: „proces upravljanja transportom, zalihama, skladištenjem i informacijama o dobrima i materijalima od izvora (mjesta proizvodnje) do mjesta finalne potrošnje.“

Zadatak seminarskog rada je da objasni „evoluciju“ logistike od njene prve upotrebe, kako službene, tako i neslužbene, pa tako da ćemo kroz rad, kao prvu cjelinu, proći kroz sami pojam logistike, njen razvoj, osnovne zadatke i ciljeve. Druga i najvažnija cjelina rada je logistika kroz historiju, gdje se posebno objašnjava raniji razvoj logistike, prvobitno kao vojna oblast, gdje se po brojnim autorima javlja njena prva službena upotreba a zatim i kao dio poslovne oblasti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Specijalne oblasti logistike -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari