Odlomak

    U V O D

Uslov opstanka i neprekidnog razvoja čovekovog znanja i iskustva, predstavljaju intenzivne promene. One utiču na rast nauke i tehnologije, zarad potrebe za  usavršavanjem menadžmenta.
Za 20.vek vezuju se najznačajnije promene sa kojima započinje proces odvajanja upravljanja od vlasništva. To se odnosi pre svega na velike sisteme koji zahtevaju uvodjenje koncepta profesionalno-menadžerskog upravljanja.
Menadžersko upravljanje znači uvodjenje profesionalno-orijentisanog, ali stručno veoma osposobljenog izvršioca, koji koristeći savladana znanja u kombinaciji sa prethodnim iskustvom, verovatnoćom i sigurnošću, obezbedjuje realizaciju postavljenih zadataka sa očekivanim ili većim efektom.
Odgovarajuća znanja, kao i veštine predstavljaju veliku potrebu, kako bi se sa što manjim ulaganjem elemenata, došlo do većih rezultata u samom privredjivanju.
Sve do sad pomenuto predstavlja osnovu za razvoj menadžmenta. Menadžment predstavlja metod upravljanja organizacionih sistemskih, pa prema tome i preduzećima kao nosiocima privredjivanja u uslovima delovanja tržišne zakonitosti.
Pojam menadžment je izvedena reč od engleskog korena manage (postići, unaprediti, rukovodite, upravljati) kojim se označava uspešnost u izvodjenju neke aktivnosti. Menadžment u savremenom značenju vezuje se za period industrijalizacije krajem XIX i početkom XX veka.    U širem smislu, pojam menadžmenta podrazumeva odlučivanje o ciljevima preduzeća, odnosno organizacionog sistema tog preduzeća da bi se ciljevi mogli realizovati, treba razmišljati o načinu i sredstvima kao i pravilnom korišćenju rezultata poslovanja.
Radi što boljeg odredjivanja ciljeva u poslovanju preduzeća neophodno je doći do potrebnih saznanja kao što su saznanja o potrebama tržišta, konkurenciji, tehničko-tehnološkom razvoju, novim proizvodima i sl.
Aktivnosti usmerene na efikasno obezbedjivanje, rasporedjivanje i korišćenje kadrovskih i materijalnih resusrsa, radi postizanja ciljeva organizacionog sistema predstavljaju funkcije menadžmenta.
Nosioci ovih aktivnosti su posebno osposobljeni stručnjaci za obavaljanje funkcije menadžmenta, a nazivaju se menadžeri.
Veliki broj definicija o menadžmentu ističe da on doprinosi ostvarenju ciljeva organizacija, ali jedna od najstarijih i verovatno najboljih definicija je definicija M.P.Follett u smislu „umeća da se odredjena zamisao ostvari preko drugih“. Ovakva definicija ukazuje da su menadžeri lica koja imaju odgovornost za ostvarenje ciljeva koja zavise od njihovog formalnog autoriteta ili kompentencije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari