Odlomak

Uvod

U savremenom poslovanju jedan od najbitnijih faktora koji utiče na uspješnost poslovanja, odnosno ,uopšte na efikasno i efektivno funkcionisanja jedne organizacije, jeste ,prije svega, dobro formiran menadžerski tim. Ni malo nije lako i jednostavno formirati tim menadžera, koji će uspjeti da poboljšaju trenutni položaj organizacije. Pred menadžere se stavaljaju veliki zahtjevi. Ipak, ljudi koji se bave tim poslom svjesni su svojih obaveza, kada prihvate takav da rade kao menadžeri. Ti ljudi su veoma dobro „opremljeni” znanjem, vještinom, iskustvom, prirodnim talentom za obavljanje menadžerskih poslova, kao i mnogim drugim ličnim osobinama. Od svih tih ličnih, subjektivnih faktora zavisiće rezultat menadžera. Ipak, ne treba eliminisati ni objektivne faktore, faktore okruženja, društvena i pravna ograničenja i sl. To su takođe bitni elementi koje svaki menadžer treba da ima na umu prilikom obavljanja svojih poslova.
Predmet istraživanja ovog rada biće dakle menadžer, odnosno uloga menadžera i njihov značaj u poslovnim organizacijama. Treba naglasiti da svaka organizacija, ne samo poslovna zahtijeva dobrog vođu, lidera, upravljača, odnosno osobu koja će nastojati da konkretnu organizaciju (zajednicu) dovede na viši stepen, tj.bolji položaj od sadašnjeg. Uzmimo za primjer porodicu. Šta je porodica bez „muške glave”, odgovornog muža i oca, vrijednog i sposobnog, spremnog da uradi sve za svoj porodicu? Ako krenemo od porodice, kao osnovne zajednice, gradivnog subjekta svakog društva, možemo samo zaključiti da je dobro planiranje, upravljanje, vođenje, kontrolisanje, motivisanje i sl. imanentno svakoj organizaciji, a kako se krećemo ka jedinicama sa višim stepenom organizacije, to je neophodniji bolji menadžment, odnosno tim koji će vršiti funkcije menadžmenta na što efikasniji i efektivniji način.
Cilj našeg istraživanja biće, prije svega, da se što bolje upoznamo sa konkretnom oblašću, kao i da stečena znanja koristimo i u drugim oblastima, gdje je to moguće. Negdje, u knjizi pisalo je „čovjek se ne mjeri sa nivoom svog znanja, već kvalitetom odluka koje on donosi”. Naravno, logično je da čovjek što je obrazovaniji, moći će da donosi bolje odluke u životu. Ipak, u većini, pa i u ovom slučaju, postoje izuzeci. Ljudi su brzopleti, griješe, žure u odlučivanju, ne samo rutinskom, već i prilikom donošenja velikih, i njima važnih odluka. Čitajući, i analizirajući način donošenja odluka velikih, poslovnih ljudi, može se mnogo toga naučiti.
Sam menadžment, kao proces, je jedna veoma složena oblast, ali njeno dubinsko istraživanje, pomaže ljudima da bolje upravljaju, planiraju, organizuju, ili jednostavnije rečeno- uspjevaju da rade pravi posao na pravi način.
Problem se javlja u mnogim organizacija, i to se veoma lako može uočiti. Pitanje se postavlja: Zašto je to tako? Zašto mnoge firme, uprkos velikom početnom kapitalu, ubrzo dospiju u lošu tržišnu situaciju, iz koje se teško mogu izvući? Mnoge organizacije imaju sve pretpostavke uspješnog budućeg funkcionisanja, ali ipak do toga nikada ne dođe? Da li je problem u trenutnom društvenom, političkom ili nekom drugom uređenju? Da li je u pitanju djelovanja objektivnih faktora, na koja organizacije ne mogu da utiču?
Naša pretpostavka je da današnje organizacije ne pridaju mnogo značaja menadžmentu, odnosno samim menadžerima. Vjerovatno smatraju da im oni nisu potrebni, tj.neki već zaposleni su u stanju da obave sve funkcije koje će omogućiti organizaciji normalno funkcionisanje. Takođe, postoji mogućnost da organizacije pokušavaju da smanje troškove poslovanja, a to će uraditi na taj način što će zaposliti „menadžera” koji baš i nije u stanju da svoj posao obavi kako bi trebao. Takvog „menadžera” organizacija neće mnogo plaćati, ali će u budućnosti mnogo da plati, zbog zanemarivanja značaja menadžmenta za jednu organizaciju.
1. POJAM, ZNAČAJ I ULOGA MENDŽERA
1.1 Pojam menadžera
Kada se govori o menadžmentu, kao procesu, disciplini, ne postoji univerzalno značenje koje bi ovu oblast jednoznačno i nedvosmisleno označavalo. Tako je i sa pojmom MENADŽERI. Da li je to zbog nesavršenstva našeg jezika, ili zbog neke druge činjenice? Stanje je takvo da u našem jeziku ne postoji jedinstvena riječ, koja bi se koristila kada bi smo prevodili englesku riječ “manager” na naš, srpski, jezik. Treba naglasiti da to nije tako samo kod nas, već i u mnogim drugim zemljama, u kojima se upotrebljavaju različiti jezici. Različita su shvatanja ovog pojma, pa tako u literaturi možemo susresti različita objašnjenja ovog pojma. Kada govorimo o tome da postoji različito shvatanje ovog pojma, ne misli se samo na osobe koje nisu upoznate sa ovom tematikom, već i ljudi koji su upućeni u ovu oblast. Jasno nam je zašto je to tako, jer sve dok se ne nađe jedan, opšteprihvaćen pojam, i dalje ćemo susretati različita definisanja pojma „menadžer”.Jedan vid tumačenja ovog pojma jeste slijedeći. Naime, ljudi koji su manje upućeni u ovu problematiku, smatraju da menadžer predstavlja gazdu (boss). Ovde je prvenstveno naglasak na tome da je menadžer zapravo i vlasnik organizacije, odnosno firme (zavisno o kakvoj organizovanoj ljudskoj djelatnosti je riječ). Dakle, ovde vlada mišljenje da je menadžer osoba koja je osnovala konkretnu organizaciju, u koju je i uložio svoja sredstva, kako u obliku stvari, tako i prava i novca. Pokrenuo je vlastiti biznis, i vodi ga i usmjerava u željenom pravcu. U ovom slučaju gazda, pored svoje funkcije „gazdovanja” vrši i menadžerske funkcije.Međutim, kao što je to ranije navedeno, ne postoji jedinstveno objašnjenje pojma menadžer.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari