Odlomak

Uvod
Organizaciona kultura
Organizaciona kultura je, u stvari, “lepak” koji drži zajedno druge organizacione dimenzije
kao što su strategija, struktura, ljudi i sistemi. Organizacioni lideri su efektivni u meri u kojoj
oblikuju, izgrađuju i održavaju datu kulturu. Značaj organizacione kulture se ispoljava, u prvom
redu, u razvijanju osećanja identiteta zaposlenih sa organizacijom, izgradnji osećaja, predanosti
misiji organizacije i definisanju standarda ponašanja. Razlike u organizacionim kulturama između
preduzeća mogu se objasniti na osnovu “njihovih odnosa prema klijentima, zaposlenima, medijima,
kao i na osnovu spremnosti za preuzimanje rizika.”1
Organizaciona kultura se prenosi preko:
• vrednosti i liderskih stilova koje lideri upražnjavaju u praksi
• istaknutih zaposlenih koje organizacija nagrađuje i smatra ih modelima ponašanja
• rituala i simbola koji predstavljaju organizaciju
• načina na koji najodgovorniji i ostali zaposleni u organizaciji komuniciraju međusobno i sa
drugim deoničarima.2
Heroji i heroine u organizacijama na osnovu njihovog prošlog i sadašnjeg iskustva daju
moralni ton i pravac delovanja. Oni predstavljaju tzv. “modele uloga”, određuju šta je uspešno i šta
se može dostignuti, oličenje su organizacija u očima zaposlenih i drugih, štite usvoje sistem
vrednosti, te postavljaju standarde uspešnosti i motivišu ljude. Organizacione kulture su vidljive i
nevidljive, i formalne i neformalne. Zajedničke vrednosti su manje uočljive, one su usađene u
organizacionu kultura. Zajedničke vrednosti, koje su osnova interesa i ciljeva kojima stremi
organizacija, oblikuju ponašanje grupa. Osnove karakteristike organizacione kultureje moguće svest
na:
1) ekstremnu adaptaciju
2) internu intergraciju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari