Odlomak

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA – PITANJA ZA ISPIT

1. FUNKCIJE MENADŽMENTA?
• Planiranje: izbor ciljeva i predodređivanje očekivanih količina i kvalitete poslova koje treba učiniti
• Organizacija: specificiranje načina i sredstava za obavljanje svakog planiranog posla
• Vođenje i motivacija: stimuliranje djelatnika na ostvarenje očekivanih rezultata
• Kontrola: vrednovanje odgovaraju li realizirani poslovi očekivanjima u količini i kvaliteti
• Kadrovi i upravljanje ljudskim resursima: najnovija funkcija menadžmenta koja se odnosi na privlačenje, održavanje i kompenziranje djelatnika.

2. DEFINICIJA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA, RAZLIKE IZMEĐU PERSONALNOG MENADŽMENTA I HRM-a?

Menadžment se definiše kao sistematičan način usmjeravanja pojedinaca, grupa, poslova i operacija sa ciljem ostvarivanja imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju. Termin ‘menadžment ljudskih resursa’ nije jednostavno definisati, budući da se često koristi u dva različita značenja. S jedne strane, uopšteno opisuje osnov aktivnosti menadžmennta predočen i u ovoj knjizi. Kada o HRM-u govorimo na ovaj način, to nije ništa drugo do savremeniji i, pretpostavljamo, laskaviji naziv za ono što se dugo nazivalo personalnim menadžmentom. S druge strane, termin se jednako široko upotrebljava i za označavanje određenog pristupa upravljanju ljudima – što se bitno razlikuje od ‘personalnog menadžmenta’ (personal menagement). Kada se upotrebljava sa ovim značenjem, HRM je ipak nešto više od osavremenjivanja samog naziva; takođe sugeriše i jednu drugačiju filosofiju koja se tiče izvršavanja organizacionih aktivnosti orijentisanih na same ljude, filosofiju koja je za savremenu organizaciju efektivnija od “tradicionalnog” personalnog menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Menadzment ljudskih resursa prof. dr. Bajrakterevi
  • Školska godina: prof. dr. Bajrakterevi
  • Skripte, Menadžment
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese