Odlomak

Vodonik (H) je gas bez boje i mirisa. Najlakši je hemijski element. Na zemlji se veoma retko nalazi u slobodnom stanju, ali zato gradi veliki broj jedinjenja. Burno sagoreva u vazduhu gradeći vodu. Ima specifičnu poziciju u PSE. Prema elektronskoj konfiguraciji pripada grupi alkalnih metala, dok prema osobinama i broju elektrona koji mu nedostaju može da se svrsta u halogene (sa manjom reaktivnošću).
Voda ima molekulsku formulu H2O, jedan molekul vode sastoji se od dva vodonikova atoma i jednog atoma kiseonika. Voda jonski može biti opisana kao HOH, sa vodonikovim jonom (H+) vezanim za hidroksilni jon (OH-). Pri normalnim uslovima kod vode se tečna i gasna faza nalaze u dinamičkoj ravnoteži. Na sobnoj temperaturi voda je tečnost skoro bezbojna, bez ukusa i mirisa. Često se kaže da je voda univerzalni rastvarač i jedina je supstanca koja se u prirodi nalazi čista u sva tri agregatna stanja.
Vodonik–peroksid (H2O2) je plavičasto, u razblaženoj formi bezbojno, tečno neorgansko jedinjenje vodonika i kiseonika. Poznat je i pod drugim imenima (vodik-superoksid, vodik-peroksid, hidrogen-peroksid, ili samo superoksid, peroksid, hidrogen).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Neorganska hemija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari