Odlomak

UVOD U EKONOMIKU POSLOVANJA
Ekonomika poslovanja predstavlja nastavnu disciplinu koja izučava ekonomske komponente i procese poslovanja privrednih preduzeća i drugih subjekata u uslovima ograničenih resursa i tržišnih zakonitosti. U okviru programa Megatrend univerziteta primenjenih nauka, „Ekonomika poslovanja“ je locirana na dimenzije, resurse i komponente
preduzeća kao osnovnog privrednog subjekta, koji obuhvata sve oblike poslovanja: privredna društva (društva lica i društva kapitala), preduzeća, zadruge, društvena preduzeća, preduzetničke jedinice, jednopersonalna društva, delove inostranih kompanija i sl.
Ekonomika poslovanja izučava ekonomska stanja, procese i odnose u okviru osnovne privredne jedinice – preduzeća kao privrednog subjekta. U okviru ove discipline vrši se kvalitativna i kvantitativna analiza svih ekonomskih pojava, kategorija i odnosa preduzeća i njegovog ekonomskog okruženja. Ciljevi i metode Ekonomike poslovanja usmereni su ka traženju
optimalnih rešenja za realizaciju postavljenih zadataka preduzeća, u uslovima ograničenih resursa i tržišne konkurencije. U okviru discipline Ekonomika poslovanja obuhvaćena je celokupnost ekonomskih interesa, odnosno ciljeva preduzeća i njegovog relevantnog okruženja, njihova kvalitativna i kvantitativna svojstva i međusobni odnosi komponenata, odnosno podsistema. Ona izučava efikasnost i efektivnost funkcionisanja i razvoja preduzeća kao privredne jedinice i subjekta poslovanja.
Poslovanje predstavlja proces obavljanja i izvršavanja unapred definisanih poslova, odnosno delatnosti i procesa u preduzeću. Ono obuhvata, kako obavljanje određene konkretne delatnosti proizvodnje ili usluga, tako i stvaranje potrebnih tehničkih, materijalnih, finansijskih, kadrovskih, adPraktikum iz ekonomike poslovanja 3ministrativnih i drugih uslova i pretpostavki funkcionisanja i razvoja preduzeća.
Poslovanje preduzeća obuhvata široki spektar raznovrsnih pojedinačnih i grupnih poslova, čijim usklađivanjem i sinhronizo vanjem preduzeće postiže zadate – planirane ciljeve. Ono, dakle, obuhvata i koordinaciju raznovrsnih poslova, aktivnosti i odluka u procesu obavljanja delatnosti preduzeća.
Da bi preduzeće poslovalo, odnosno obavljalo proces poslovanja, mora raspolagati potrebnim komponentama i uslovima (kadrovi, sredstva, organizacija), kao i relevantnim informacijama iz okruženja (propisi, tržište, konkurencija). Kombinovanjem svih ovih relevantnih faktora u procesu rada i obavljanja delatnosti preduzeća, uz potrebne upravljačke
aktivnosti, obavlja se proces poslovanja preduzeća.
Poslovanje sadrži prostornu dimenziju, odnosno uvek se obavlja u datom konkretnom prostoru, kao i vremensku dimenziju, koja podrazumeva vremenski period obavljanja poslova. U slučaju tzv. virtuelne organizacije, uz pomoć savremene elektronske komunikacije – prostorna dimenzija poslovanja se racionalizuje i gubi na značaju kao uslov postojanja i
funkcionisanja preduzeća.
Poslovanje se uvek obavlja u odgovarajućem, zadatom ambijentu, sa konkretizovanim i definisanim uslovima, pravilima i postupcima.
Pravila i procedure poslovanja su eksterni (propisi, zakoni, kodeksi) i interni, u vidu unutrašnjih propisa (statuti, pravilnici, norme).Poslovanje preduzeća podrazumeva određenu tehnologiju izvršavanja, koja propisuje precizno određene postupke, norme i standarde.Usklađivanjem ovih raznovrsnih zahteva i njihovim koordiniranjem prema postavljenim ciljevima preduzeća, konkretizovanim u planovima i programima, poslovanje može da daje željene pozitivne rezultate. Uspešno poslovanje je cilj i rezultanta ukupnosti delovanja raznovrsnih faktora. Tako je npr. poslovanje finansijski uspešno ako preduzeće ostvaruje dobit (profit) i obrnuto, ako iskazuje gubitak – ono je finansijski neuspešno. Organizaciona uspešnost poslovanja ogleda se u primeni savremene organizacije, metoda i tehnika. Poslovanje je kadrovski uspešno ako je obezbeđena optimalna kadrovska opremljenost i učinak zaposlenih, prema principu „pravi čovek na pravom mestu“. Poslovanje podrazumeva i zahteva egzaktna merila rezultata i njihovu kontrolu. Stoga je za svako preduzeće značajno planiranje, praćenje i analiza dinamike poslovanja. Dobijeni rezultati služe kao parametar za unapređenje poslovanja.
4 Glava I – Uvod u ekonomiku poslovanjaPoslovanje je dinamična kategorija i podrazumeva stalne promene, kako ciljeva preduzeća, tako i primenjenih metoda i tehnika.
Unapređenje poslovanja i njegove efikasnosti u svim segmentima jedan je od stalnih i dugoročnih ciljeva svakog preduzeća i preduzetnika.

 

 

 

KONTROLNA PITANJA

1. Definisati relevantne pojmove Ekonomike poslovanja
2. Značenje i sadržaj kategorija „preduzeće“, „preduzetništvo“, „preduzetnik“
3. Značenje discipline Ekonomika poslovanja (poslovna ekonomika)
4. Osnovni sadržaj naučne discipline Ekonomika preduzeća
5. Faze razvoja ekonomike preduzeća u jugoslovenskoj teoriji i praksi
6. Odnos ekonomike i organizacije poslovanja
7. Odnos ekonomike i srodnih naučnih disciplina
8. Mesto Ekonomike poslovanja u sklopu ekonomskih nauka

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari