Odlomak

ISTORIJAT
Začeci rada na zdravstvenoj zaštiti studenata poklapaju se sa osnivanjem prvih fakulteta u Novom Sadu 1954. godine. Osnivanjem Poljoprivrednog i Filozofskog fakulteta javila se potreba za organizovanjem zdravstvene zaštite studenata, pa je krajem 1954. godine pri školskom dispanzeru U Novom Sadu počela da radi zdravstvena služba za studente. 1955. godine osniva se Studentska poliklinika u Novom Sadu kao ogranak Studentske poliklinike Beogradskog Univerziteta. Kao samostalna radna organizacija pri Univerzitetu u Novom Sadu, Studentska poliklinika je osnovana rešenjem Univerziteta u Novom Sadu broj 5/2 od 28.03.1961. godine.
U to vreme počinje da se sprovodi konkretna preventivna zdravstvena zaštita jer od tada pored sistematskih pregleda studenata za useljenje u studentske Domove počinju da se obavljaju i sistematski pregledi studenata prve i treće godine studija.
Savet Univerziteta u Novom Sadu u svojstvu osnivača doneo je 31.10.1968. godine odluku da se Studentska poliklinika konstituiše i nastavi rad kao Dom zdravlja studenata Univerziteta u Novom Sadu. Nakon izmena Zakona i utvrđivanjem vrste i mreže zdravstvenih Ustanova na teritoriji AP Vojvodine 1991. godine Dom zdravlja studenata odlukom Saveta Univerziteta menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja studenata. 1992. godine osnivačka prava prelaze na Skupštinu grada Novog Sada i od tada Zavod nosi naziv Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Novom Sadu u skladu sa važećim propisima.1996. godine osnivačka prava preuzima Republika Srbija – ministarstvo za zdravlje, da bi 2006. godine osnivačka prava ponovo preuzeo Grad Novi Sad.
Dom zdravlja studenata se 1969. godine preseljava u prostorije koje je obezbedio Univerzitet u Novom Sadu i to u prizemlje studentskog doma „Slobodan Bajić“.od tada počinje snažniji razvoj Ustanove, pa u toku 1970. godine dolazi do zapošljavanja prvog lekara specijaliste, stomatologa, osniva se sopstvena laboratorija, i šalju se dva lekara na specijalizaciju.
1990. godine odlukom Izvršnog veća Vojvodine izdvajaju se sredstva za početak izgradnje zgrade Zavoda i iste godine počinje se sa gradnjom na lokaciji koju je obezbedio Univerzitet u okviru Univerzitetskog kompleksa. Nažalost, tokom teških godina hiperinflacije i ekonomskih sankcija gradnja je obustavljena ali 1995. godine odlukom Vlade Republike Srbije i Ministarstva za zdravlje odnosno Republičkog Fonda za zdravstvo izdvojena su sredstava za dovršetak radova, tako da je 1997. godine završena i otpočeo je rad u novoj zgradi. Velikim razumevanjem Republičkog Zavoda za zdravstvo, Filijale za južnobački okrug, Univerziteta, ali i radnih organizacija (NIS-Novi Sad, „Elnos“, „Jugodent“, „Minex“ i drugi) zgrada je opremljena novim inventarom i savremenom opremom.
Danas Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novosadskog Univerziteta predstavlja zaokruženu celinu sa službama koje najvećim delom zadovoljavaju potrebe zdravstvene zaštite studenata kojih ima preko 40000 na Univerzitetima u Novom Sadu.

 

 
DELATNOST

Svi redovni studenti do navršene 26-te godine života obuhvaćeni su propisima o obaveznoj zdravstvenoj zaštiti. Ostvarivanje ovih prava odvija se prvenstveno u specijalizovanim ustanovama- Zavodima za zdravstvenu zaštitu studenata- pa je tako i na Univerzitetu u Novom Sadu gde studira oko 40000 studenata. Mladost je po pravilu period zdravlja ali i period kada se puno ne vodi računa o svojim navikama, ponašanju i drugim uslovima koji oštećuju zdravlje. Na mnoge promene se ne reaguje već se očekuje njihov spontani nestanak. To stvara preduslov za nastanak bolesti u kasnijem životnom periodu, koje su daleko komplikovanije i teže za lečenje. Zato treba što pre otkriti promenu ili bolest i time povećati šansu za uspešno lečenje. Zdravstvena zaštita studenata obuhvata program preventivne zdravstvene zaštite i dijagnostičko-terapijski rad tj. kurativu akutnih i hroničnih oboljenja kao i traumetizama koji nisu retki u ovoj populaciji.
Program preventivne zdravstvene zaštite čini oko 60% delatnosti Zavoda i obuhvata:

 • Sistematske preglede studenata prve i treće godine studija,
 • Zdravstvene preglede pre useljenja u studentske Domove,
 • Praćenje epidemiološke situacije i kontrola objekata studentskog standarda,
 • Kontrola vakcinacija i revakcinacija,
 • Rad savetovališta za kontracepciju, bračne i predbračne odnose,
 • Rad savetovališta za mentalno zdravlje,
 • Zdravstveno-vaspitna delatnost.

Kroz redovne sistematske preglede stiče se uvid u celokupno zdravstveno stanje a eventualnu bolest otkriva se u fazi prepatogeneze i rane patogeneze. To znači postaviti ranu dijagnozu, otkriti rane simptome ali na prvom mestu otkriti riziko-faktore i stanja koja svemu prethode i čine osnovu primarne prevencije.Osnovni riziko-faktori na koje obraćamo pažnju su:

 • Preobilna i deficitarna ishrana i poremećaj u lipidnom statusu,
 • Povišen krvni pritisak,
 • Hipodinamija,
 • Asimptomatske batkteriurije i proteinurije,
 • Nasledne sklonosti,
 • Pušenje,
 • Uzimanje alkohola i psihoaktivnih supstanci,
 • Promene u ponašanju i teškoće u adaptaciji.

Razvoj informacionog sistema, i u njegovom okviru, zdravstvenog – informacionog podsistema pored već donekle razvijenog poslovnog podsistema, učiniće da rad Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata bude brži i efikasniji. Na planu stručnog i istraživačkog rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ostvaruje saradnju sa pojedinim Klinikama Kliničkog centra, Medicinskim fakultetom i drugim fakultetima i Institutima, Domom zdravlja „Novi Sad“, pa je tako objavljen veći broj stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama ili prezentovanjem na Kongresima i stručnim simpozijumima.

 

 
Kultura organizacije

Kodeks odevanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata obavezuje svoje medicinsko osoblje da nose radne uniforme tj. bele mantile, a osoblje koje je zaduženo za čistoću firme mora da nosi zelene mantile. Direktor i administrativno-tehničko osoblje nema propisan kodeks oblačenja. Kodeks ponašanja ove firme zasniva se na stalnoj ljubaznosti, posvećenosti pacijentima i zajedničkoj saradnji zaposlenih. Komunikacija je na zadovoljavajućem nivou, pre svega zato što veliki broj zaposlenih radi u ovoj firmi već dugi niz godina zajedno, i svi zaposleni se međusobno dobro poznaju a poneki su čak postali i prijatelji. Zbog ovakve klime u firmi, smatramo da je organizacija izuzetno dobra i zato zaposleni mnogo lakše obavljaju svoje poslovne obaveze.

 

 

Klima organizacije

Tipična za organizacije u kojima postoje demokratske forme odlučivanja, iako uvek postoji neko ko donosi odluke po svojoj volji. Ovde se po pravilu odluke donose unapred, dok se rituali glasanja koriste samo za pokrivanje forme.

 

 
ORGANIZACIONA STRUKTURA

Firma je u vlasništvu grada Novog Sada. Organizaciona struktura ove firme je hijerarhijskog tipa i u njoj vlada centralizovano odlučivanje, gde samo direktor i upravni odbor, donoseći važne odluke, upravljaju kadrovima. Što se tiče medicinskog osoblja, direktor ima kontak samo sa načelnicima odeljenja koji ga obaveštavaju o dešavanjima u svom odeljenju, uključujući bilo kakve informacije o lekarima ili pacijentima, dok sa administrativno-tehničkim osobljem komunicira preko šefa računovodstva. Ukoliko dodje do bilo kog problema u radu, zaposleni treba da se obrati svom nadređenom, a u slučaju da problem ne može da se reši na taj način, nadređeni treba da potraži pomoć od nekog ko je u hijerarhijskoj lestvici na višem mestu od njega; dakle npr: ako neki lekar ima neki problem ili makar nedoumicu, treba da se obrati načelniku odeljenja na kojem je zaposlen, a ako načelnik ne može da mu odgovori i pomogne onda načelnik treba da potraži pomoć od direktora. Nije moguće da se ovaj redosled „zaobiđe“, i ne može se desiti da npr. lekar koji ima problem ode direktno kod direktora.
U Zavodu je trenutno zaposleno 77 radnika od kojih je dvoje na određeno vreme. Od ukupnog broja zaposlenih, o zdravstvenoj zaštiti studenata brine 64 medicinska radnika i to:

 • 5 lekara opšte medicine,
 • 15 lekara specijalista,
 • 3 lekara na specijalizaciji,
 • 2 zdravstvena saradnika-psihologa,
 • 5 stomatologa,
 • 34 medicinskih sestara i tehničara

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese