Odlomak

U statistici prilikom istrazivanja kvantitativnog slaganja varijacija izmedju dveju ili vise pojava primenjuju se metodi regresione I korelacione analize.
Kod regresione analize potrebno je unapred odrediti koja pojava ce imati ulogu zavisne promenljive, a koja nezavisne promenljive.Ovo utvrdjujemo na osnovu teorijskih, ili empirijskih saznanja, ili pretpostavki o prirodi analiziranih pojava.
Cilj regresije jeste da se utvrdi priroda veze, odnosno oblik zavisnosti izmedju posmatranih pojava.To postizemo pomocu odgovarajuceg regresionog modela.Regresioni model je takav statisticki model koji kroz matematicke formule I niz odgovarajucih pretpostavki najbolje opisuje kvantitativnu zavisnost izmedju varijacija posmatranih pojava u realnosti.Regresioni model pokazuje prosecno slaganje varijcija ispitivanih pojava.regresioni model nije sam po sebi cilj, vec samo sredstvo pomocu kojeg smo u stanju da ocenimo I predvidimo ponasanje zavisne promenljive za zeljene vrednosti nezavisne promenljive…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari