Odlomak

‘-Uvod-

Fluidi se kroz pogon mogu transportovati bilo prirodnim putem (na primer, slobodnim padom), bilo prinudnim (uz pomoć neke crpke). Transport slobodnim padom, iako u eksploataciji najjeftiniji, zahteva poseban razmeštaj uređaja u pogonu, što često nije moguće i istovremeno ne dozvoljava potpunu kontrolu procesa. S druge strane, kod prinudnog transporta se relativno lako mogu postići visoki protoci uz fleksibilnu regulaciju, ali je takav transport i veliki potrošač energije. Stoga se problemu transporta posvećuje posebna paţnja, a naročito uređajima čiji pravilan izbor često moţe da donese znatne uštede.

2.-Osnovne karakteristike-

Osnovne karakteristike svih uređaja za transport tečnih fluida-crpke(pumpe) su:

1) Visina usisavanja
2) Visina dizanja
3) Zapreminski protok
4) Snaga pumpe
5) Ukupni koeficijent korisnog dejstva
6) Hidraulički koeficijent korisnog dejstva
7) Zapreminski koeficijent korisnog dejstva
8) Mehanički koeficijent korisnog dejstva

Sve crpke za tečne fluide mogu se svrstati u dve grupe:

1. Crpke sa kontinualnim radom

2. Crpke sa diskontinualnim radom

3.-Crpke sa kontinualnim radom-

Crpke sa kontinualnim radom su crpke sa radom bez prekida,i tu spadaju:

1) Centrifugalne crpke koje mogu biti:
– jednostepene, i
– višestepene
2) Rotacione crpke,
3) Ejektori,
4) Mamutske crpke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Tehnološke operacije Leposava
  • Školska godina: Leposava
  • Seminarski radovi, Skripte, Fizika
  • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari