Odlomak

Predmet istraživanja ovog rada je analiza različitih metoda tehnološkog
predviđanja u preduzeću na osnovu kojih se mogu sagledati objektivne mogućnosti,
uslovi, potrebe, efekti i vreme realizacije tehnoloških promena, odnosno uvođenja novih
tehnologija. Jedan od ciljeva istraživanja je da se utvrdi model kao osnova za upravljanje
tehnologijom u preduzeću kroz sledeće zadatke: sistematizaciju metoda tehnološkog
predviđanja u zavisnosti od delatnosti preduzeća, proizvodnog asortimana i
karakteristične organizacione strukture; klasifikaciju metoda u zavisnosti od nivoa
menadžmenta i tipa odlučivanja. Rad će ukazati na postojeću primenu modela
tehnološkog predviđanja u konkretnom preduzeću koji se zasniva na kvalitativnim
metodama i ugrađuje ekspertska znanja, kao i na odnos razvijenog modela i upravljanja
tehnologijom u preduzeću. Disertacija potvrđuje opšte hipoteze: 1. Tehnološko
predviđanje je oblast od velikog značaja za strateški menadžment organizacije, 2. Razvoj
modela tehnološkog predviđanja primerenog konkretnim uslovima i specifičnostima
organizacije od posebnog je značaja za širu primenu tehnološkog predviđanja u praksi.
U disertaciji je na osnovu analize obimne građe dostupne domaće i inostrane literature
urađena sistematizacija postojećih znanja u oblasti tehnološkog predviđanja. Disertacija
kroz dalje istraživanje donosi nova saznanja predstavljanjem rezultata istraživanja
kojim smo proverili aktuelnu situaciju u vezi sa tehnološkim predviđanjem u praksi u
Srbiji kao i predstavljanjem rezultata empirijskih istraživanja tehnološkog predviđanja
u konkretnom preduzeću. Početni model tehnološkog predviđanja je proveren i
verifikovan na odabranom realnom primeru sprovedenog tehnološkog predviđanja u
domaćem preduzeću. Na osnovu dobijenih saznanja, razvijen je novi model tehnološkog
predviđanja. Predloženi model se može koristiti kao osnova za identifikovanje faza
tehnološkog predviđanja u konkretnom preduzeću i predlaganje potrebnih
menadžment akcija u funkciji uspešnog upravljanja tehnologijom. Rezultati istraživanja
i razvijeni model tehnološkog predviđanja stvaraju osnovu za kvalitetnije upravljanje,
ali i za dalja istraživanja u ovoj oblasti.
Ključne reči: tehnološko predviđanje, metode tehnološkog predviđanja, menadžment
tehnologije, model.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Komentari