Odlomak

 
Uvod

Brak se danas u najvećem broju zemalja smatra ustanovom koja je pod posebnom zaštitom države i društva, pa se njegovo sklapanje vezuje za ispunjenje određenih uslova koji imaju za cilj da eliminišu veze koje ne bi odgovarale nazorima zajednice u kojoj se brak sklapa.
Uslovi za sklapanje braka su se vremenom mijenjali jer se shvatanje o toj društvenoj pojavi mijenjalo tokom vremena. Ipak, može se reći da se pod brakom uglavnom smatra zajednica života jednog muškarca i jedne žene, koja je zakonom uređena i proizvodi lična i imovinska prava i obaveze za supružnike.
Kao elementarni uslovi za sklapanje braka smatraju se određena dob i nepostojanje smetnji (raniji brak, nesposobnost za rasuđivanje i srodstvo).
Države se međusobno razlikuju po pitanju detaljnijeg propisivanja i shvatanja sadržaja pomenutih smetnji.
Ovaj maturski rad sadrži četiri dijela u kojima su detaljnije obašnjeni: zaključenje braka, lična prava i dužnosti bračnih supružnika, prestanak braka i brak i vanbračna zajednica.

1.Zaključenje braka

Brak zaključuju dva lica različitog pola saglasnošću slobodno izjavljenih volja pred nadležnim opštinskim organom uprave. Ukoliko nije tako brak je ništav. Pravo na tužbu za poništenje braka pripada svakom licu koje ima pravni interes i organu starateljstva.

1.1.Postupak za zaključenje braka

Lica koja namjeravaju da stupe u brak podnose prijavu matičaru u opštini u kojoj žele da zaključe brak. Uz prijavu se prilažu izvodi iz matične knjige rođenih, a kad je to potrebno i druge isprave.
Matičar će na osnovu izjava lica koja žele da stupe u brak, po potrebi i na drugi način, provjeriti da li su ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka. Ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za zaključenje i punovažnost braka, matičar će usmeno saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu zaključiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Pravo Marko Mirkovic
  • Školska godina: Marko Mirkovic
  • Maturski Radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Maturski Radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari