Odlomak

Passive voice – trpno stanje
Pasiv je trpno stanje glagola, sistem glagolskih oblika koji označavaju da se radnja vrši na subjektu. Radnju vrši poznati ili nepoznati vršilac. U odnosu na srpski jezik u engelskom jeziku veoma često se koristi pasiv. Ovde će biti reči samo o sadašnjem o prošlom pasivu. Gradi se: Pasivne oblike mogu imati samo prelazni glagoli. Gradi se od odgovarajućeg oblika pomoćnog glagola BE (am, is, are za sadašnji pasiv i was were za prošli pasiv) i participa prošlog glagola (Past Participle). Pravilni glagoli grade particip prošli dodavanjem nastavka –ed, tako da
imaju isti oblik za prošlo vreme i za particip prošli glagola. Pravopisna pravila i izgovor nastavka –ed vidi pod The Past Simple Tense. Nepravilni glagoli grade particip prošli
promenom osnovnog glasa ili promenom oblika. Oblike participa prošlog nepravilnih glagola treba naučiti napamet. Vidi listu nepravilnih glagola na kraju gramatike. Objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne rečenice. Ukoliko vršilac radnje se želi spomenuti u pasivnoj rečenici, upotrebljavamo predlog by i navodimo vršioca radnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari