Odlomak

1. Uvod
Savremena definicija sporta kao višedimenzionalnog i složenog fenomena, pored takmičenja, obuhvata i socijalne, psihološke, ekonomske, političke, naučne, medicinske, filozovske, kulturne, pravne, religijske i druge vrednosti.
Sport je društvena pojava, sa svim svojim specifičnim socijalnim funkcijama, izraz određenih društvenih potreba. Ekonomski askpekti rekreacije i sporta uslovljeni su savremenim tehnološkkim razvojem, bitni su za odnos u sportu, koji ih sagledava kroz ekonomsku logiku, profit i obrt novca. Ti faktori sve više ugrožavaju pojam igre, koja je bila suštinska komponenta sporta. Kulturni aspekt sporta predstavlja fenomen, način života savremenog društva, deo svakodnevice.
Politički aspekt sporta posmatra sport kao sredstvo politike, odnosno sredstvo u službi određenih ideologija, državnih interesa. Nekada političke strukture presudno utiču na karakter sporta. Savremeni olimpizam i savremene olimpijske igre se u svim takmičenjima zalažu za politiku van sporta. Pored higijene sporta i rekreacije, treba istaci njihove osnovne moralne i humane aspekte, koji su sve ugroženiji, kao i njihove osnovne moralne vrednosti.
Osnovni medicinski aspekt sporta svakako je uticaj treninga, takmičenja, sportskih protokola. Osnovni problemi su na koji način zaštiti zdravlje vrhunskog sportiste. Sportska i rekreativna aktivnost, kao i druge ljudske aktivnsoti, zavise od uslova spoljne sredine. Organizam čoveka se prilagođava spoljnoj sredini sa kojom neprekidno razmenjuje materije procesima metabolizma organizam održava unutrašnju ravnotežu – hemeostazu. Organizam unosi i izbacuje vodu, unosi kiseonik, elimeniše ugljen – dioksid, stvara, prima i odaje toplotu, uzima hranu, vrši digestiju, apsorbuje i eliminiše produkte metabolizma.
2. Higijena makroklimatskih faktora
2.1. Atmosfera
Sastav vazduha, kao i prisustvo štetnih gasova, para i čestica prašine veoma značajno utiču na intezitet i obim opterećenja sportista. Njihova sposobnost adaptacije je smanjena, a uticaj tih stresogenih faktora ostavljaju znatne posledice na zdravlje sportista. Treba da se znaju osnovne promene u količini kiseonika i ugljen – dioksida, zatim prisustvo različitih zagađivača: ugljen monoksida, olova, čađi, nitroznih gasova da bi se mogle pravilno projektovati sportske dvorane za fizičku kulturu i rekreaciju, kao i otvoreni prostori.
Treba voditi računa o položaju tih osnovnih objekata u odnosu na izvore aerozagađenja, jer prema postojećim standardima, minimalno rastojanje sportskih objekata od glavnih puteva mora da bude 200 metara. Oko sportskih objekata mora da postoje zelene površine (najbolje četinara) i te površine moraju da budu tako projektovane da su mikroklimacki faktori u granicama zone komfora.
Da bi smo odredili parametre uticaja vodene pare na zdravlje ljudi, koristimo više mernih jedinica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Više u Zaštita životne sredine

Komentari