Odlomak

Uspjeh svake kompanije zavisi od same komunikacije njenih zaposlenih. Na kvalitet same komunikacije utiču zaposleni svojim vještinama komuniciranja, koje su od značaja u bio kom poslu, pa čak i u opštoj komunikaciji. Veoma je značajno da se te vještine unapređuju, jer mogu uticati u velikom dijelu na samo poslovanje, a da nije potrebno odvajati previše vremena za njihovo usavršavanje.

Komunikacija je takođe  bitan faktor u organizaciji koja povezuje ljude, no najveću odgovornost u procesu i načinu komuniciranja ima rukovodilac organizacije. Savremena digitalna revolucija i konvergencija kao njena posledica, doveli su do brisanja razlika između informacionih tehnologija, telekomunikacija i medija. U novim uslovima evidentiraju se promjene u: tehničkim aspektima transfera poruka; načinu kreiranja i produkcije medijskih sadržaja; načinu prijema, recepcije i dekodiranja sadržaja i konfiguraciji medijskog i komunikacijskog tržišta čija dominantna osobina postaje globalizacija.

Privlačnost tematike vezane za ulogu i značaj komunikacije konstantno podstiče ekonomsku nauku na proučavanje ove problematike  njenih uzroka i posljedica, kao i prednosti i nedostataka.

Nijedna organizacija ne može da postoji ili opstane bez ljudstva, a odnosi među njih ne mogu da postoje bez komunikacije. Svaka organizacija je stvorena i organizovana pomoću procesa komunikacije i  čine je ljudi koji međusobno komuniciraju.

Što se polazne hipoteze tiče, formilisana je na sljedeći način: Efikasna komunikacija čini osnov savremenog poslovanja u organizacijama u radio-difuznoj sferi kroz brz protok informacija na relaciji zaposleni – menadžment, zaposleni- zaposleni i različitim nivoima menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Komentari