Odlomak

Prva, izvorna verzija MATLAB-a, napisana je kasnih sedamdesetih, na univerzitetuNew Mexico i Stanford Univerzitetu, sa osnovnom namenom da  slu ži  kao  pomoćno sredstvona kursevima iz linerarne algebre, i numeri čke analize. Zamišljeno je da ovaj

paket bude nadgradnja FORTRAN-a koja bi koristila gotove potprograme FORTRAN-a. Današnje mogućnosti MATLAB-a daleko prevazilaze tada šnji originalni “Matrix Laboratory”.Ogroman  broj  naučnih  i  tehničkih  disciplina  neizostavno  zahtevaju

korištenje MATLAB-a.MATLAB pored svojih razvojnih i programabilnih mogu ćnosti poseduje još jednu zaista moćnu alatku koja je jedna od osnovnih odlika ovog paketa.

To su toolboxovi.Naime, vrlo jednostavno se u MATLAB-u mogu kreirati sopstvene funkcije koje daju rješenjana postavljene zahtjeve. Skup ovako kreiranih funkcija (m- fajlova) objedinjenih u jednu celinu predstavlja osnovnu strukturu toolboxa. Toolboxovi dakako predstavljaju mnogo više od kolekcije upotrebljivih fajlova, jer je u njima jedinjen

trud velikih svjetskih istražitelja u raznim područ jima nauke. Matlab je viši programski

jezik namenjen obradi podataka u formi matrica i brojeva. Sam naziv Matlab izveden je od MatrixLaboratory, čime se sugeriše da su matrice osnovni entiteti za numeričke proračune. Zahvaljujući fleksibilnom okruženju, širokom spektru ugrađenih funkcija kojima se efikasno dolazi do numeričkih riješenja, mogućnošću razvoja algoritama i programiranja, Matlab se nametnuo kao nezamjenjiv alat za rješavanje problema u

gotovo svim oblastima inžinjerske prakse.

Sastoji se od pet glavnih celina:

  • Razvojno okruženje niz alata i mogućnosti olakšavaju upotrebu Matlab funkcija i datoteka.
  • Biblioteka matematičkih funkcija – elementarna i kompleksna aritmetika, složene funkcije, …
  • Programski jezik – Jezik visokog nivoa, sa kontrolom toka programa, funkcijama, strukturama podataka, ulazom/izlazom, objektnoorijentisano programiranje. Omogućava brzo pisanje kratkih programa i kao složenih aplikacija
  • Upotreba grafike – 2D i 3D grafika visokog nivoa, analiza slike, animacije, prezentaciona grafika. Omogućava i rad sa grafikom na niskom nivou
  • API (Application Program Interface) – omogućava pisanje C i Fortran programa koji koriste Matlab: pozivanje rutina iz Matlaba, upotreba Matlab engine- a, čitanje i pisanje u datoteke Matlab formata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Komentari