Odlomak

Sažetak

Danas je u svijetu najmoćnija informaciona tehnologija, a E-poslovanje je novi model poslovanja koji se zasniva na: efikasnijoj i modernijoj organizaciji rada prilagođenoj primjeni savremenih IKT, korišćenju Interneta u obavljanju većine poslovnih transakcija, organizaciji i primjeni savremenog informacionog sistema, upotrebi standardizovanih dokumenata, primeni elektronskog potpisa, digitalizaciji poslova i korišćenju kriptografskih mehanizama zaštite. E-poslovanje ima veliki značaj i vrlo široko područje uticaja. Na osnovu prvih iskustava u razvoju e-trgovine, e-uprave i e-bankarstva, može se zaključiti da oni otvaraju velike mogućnosti i počinju da donose kvalitetne promjene u poslovanje i u svakodnevni život i rad ljudi.
Jedan od prioritetnih ciljeva u okviri reforme državnog sistema u BiH je reforma uprava, a da bi se stvorila osnova za njeno sprovođenje, neophodno je da postoji odgovarajuća infrastruktura. Osim fizičke opreme(terminala, računarska oprema i programi) za povezivanje i prenos raznih vrsta informacija, informaciona infrastruktura obuhvata širok opseg raznih uređaja koji se pri tome koriste, same informacije, bez obzira u kojem su obliku, aplikacije i softver, koji omogućavaju korisnicima pristup, obradu i organizovanje i uvid u razmnožavajuću masu informacija koju infrastruktura stavlja korisniku na raspolaganje, mrežne standarde i prenosne kodove, koji olakšavaju međusobnu povezanost i zajednički rad između mreža, osiguravaju privatnost osoba i sigurnost informacija. Informacionu i komunikacionu infrastrukturu čine mreže, sistemi i usluge na raspolaganju korisnicima. Infrastruktura e-Uprave treba da se izgrađuje na bazi kriterija ekonomske isplativosti i da podržava mogućnost korisnika da dobije pristup informacijama od interesa na bazi komunikacije.
S obzirom da BiH kasnije ulazi u tranzicione procese, može u svojoj reformi da koristi iskustvo zemalja koje su još ranije krenule sa reformom uprave. Dosadašnje analize ukazuju na to da se proces reforme različito odvijao u raznim zemljama, sa manje ili više uspjeha, a BiH ima zadatak da procjeni praktičnu stranu ovih reformi da bi se obezbjedila osnova za procjenu načina i mjera za primjenu novih menadžment sistema u javnoj upravi Bosne i Hercegovine.
KLJUČNE RIJEČI: ELEKTRONSKO POSLOVANJE, DOMENI E-UPRAVE, INTERNET, INTRANET, EKSTRANET, REFORMA JAVNE UPRAVE, INFRASTRUKTURA E-UPRAVE

 

 

 

UVOD
Elektronsko poslovanje se pojavilo još početkom 80-ih godina prošlog vijeka ali je ubrzani razvoj doživjelo u poslednjih pet godina. Masovni razvoj i primjena Interneta uticali su na motivaciju sve većeg broja korisnika da, u potrazi za ekonomičnijim i efikasnijim radom, koriste i mogućnosti koje pruža elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje(e-poslovanje) predstavlja razmjenu standardizovanih elektronskih poruka između fizičkih i pravnih lica u pregovaranju, ugovaranju, kupovini, prodaji, plaćanju, komuniciranju sa upravom i sudovima i u svim drugim poslovnim transakcijama, a za koje je zakonom dozvoljena njegova primjena. Ne može se ograničiti samo na jedan sektor ili funkcionalno područje.

E-Poslovanje se može definisati kao bilo koja poslovna aktivnost koja se odvija preko mreže, koja transformiše interne i ekstrene veze radi stvaranja vrijednosti i iskorištavanja tržišnih mogućnosti, vođena novim pravilima povezane(mrežne)ekonomije. Svoju primjenu našlo je i u javnoj upravi BiH, pred kojom je složen proces reforme. Reforma uprave treba da:

  • omogući profesionalan i stručan, etički i politički nezavisan rad,
  • izbjegne probleme dupliranja i pojave birokratskih tendecija,
  • postigne ekonomično, efikasno i efektivno rukovođenje ljudskom, tehničkim, finansijskim i ostalim resursima,
  • obezbjedi fleksibilan sistem upravljanja i odlučivanja,
  • omogući transparentnost rada javne uprave,
  • omogući da novostvorena uprava radi u skladu sa evropskim standardima i vrijednostima,
  • razgraniči uloge i odgovornosti imenovanih lica u političkim procesima i odgovornosti službenika u organima uprave, koji nisu uključeni u političke procese.

 

E-UPRAVA

Postoje različite definicijee-Uprave, zavisno od interesa onog ko je opisuje. Različito će je definisati poslovni ljudi, obični građani, novinari ili borci za ljudska prava. Polazeći od različitih interesa, možemo je definisati na sledeći način: “e-Uprava je Web bazirana tehnologija koju koristi lokalna, kantonalna, entitetska i državna uprava(javna uprava) kao komunikacioni kanal koji je ponuđen posjetiocima, građanima, poslovnim partnerima, drugim upravama i zaposlenima.”
E-Uprava se predstavlja poboljšanim pružanjem usluga, proširenim poljem djelovanja demokratije i kao izvor informacija koje želi sama da plasira kao i onih koje bi morala da učini dostupnim čak i kad to nije u trenutnom političkom interesu.
Da bi e-Uprava uspjela, potrebno je posjedovati odgovarajuću infrastrukturu, definisane odnose između zainteresovanih partnera (lokalne uprave, vlade, biznisa, građana) i povjerenja građana u informaciono-komunikacione tehnologije tj. vjeru u privatnost i zaštitu svojih podataka. Kada su u pitanju IK tehnologije najznačajniji su koncepti Interneta, Intraneta i Ekstraneta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari