Odlomak

UVOD
Revizija je proces u kome kompetentna, nezavisna osoba akumulira i vrednuje dokaze o informaciji koja se može kvantifikovati, koja se može povezati sa određenim ekonomskim entitetom, u svrhu određivanja i izveštavanja o stepenu korespondiranja između informacije koja se može kvantifikovati i unapred zasnovanog kriterijuma.
Revizija kao proces ispitivanja, podrazumeva i postojanje jasno određenih kriterijuma, prema kojima nezavisna osoba, odnosno revizor vrednuje i daje mišljenje. Anliziranje finansijskih izveštaja, zasnovano je kriterijumu prema računovodstvenim standardima koji predstavljaju podlogu, okvir i vodič za svako regulisanje računovodstveno – izveštajne materije .
Širom sveta, interna revizija se vrši u različitim okruženjima i u organizacijama koje se razlikuju po nameni, veličini i strukturi. Pored toga, zakoni i običaji zemalja se razlikuju, i te razlike utiču na praksu interne revizije u svakom okrženju, međutim iako razlike mogu uticati na praksu interne revizije u svakom od tih okruženja, poštovanje Međunarodnog okvira profesionalne prakse interne revizije je od suštinskog značaja za izvršavanje funkcija interne revizije .
Svaka revizija, bila interna od strane unutrašnjih organa nadzora ili od eksternih organa (nezavisne i samostalne revizije), ima zadatak da:
 Proveri materijalno finansijsko poslovanje u odnosu na propise, standarde i internu regulativu,
 Da proveri i ispita primenu i poštovanje zakonskih i drugih eksternih propisa,
 Otkrije skrivene rezerve u radu i poslovanju,
 Da otkriva nepravilan odnos prema državnoj i svakoj drugoj svojini imovine i kapitala,
 Da sprečava zloupotrebe, nepravilnosti i propuste otkrivajući njihove uzroke i
 Učvršćuje finansijsko računovodstvenu disciplinu i odgovornost računovođe.

1. GLOBALNI PRIKAZ PODELE REVIZIJE

Revizija kao oblik nadzora sa posebnim predmetom revizije i metodologijom, obzirom na institucionalnu formu može biti:
– interna revizija,
– eksterna – komercijalna revizija i
– državna revizija javnih rashoda i prihoda
Takođe postoji i revizija poslovanja, kao veoma bitan segment kontrole uspešnosti poslovanja privrednih subjekata.

2. INTERNA REVIZIJA

Interna revizija je aktivnost nazavisnog i objektivnog uveravanja i savetodavna aktivnost, dizajnirana tako da poveća vrednost i unapredi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje namere tako što na sistematičan i uređen način ona pristupa proceni i unapređenju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrolnih procesa i procesa upravljanja organizacijom.
U definiciji se prepoznaje nekoliko ključnih odrednica:
 Aktivnost nezavisnog i objektivnog uveravanja i savetodavna aktivnost, dizajnirana tako da poveća vrednost i unapredi poslovanje organizacije
 Pomaže organizaciji da ostvari svoje namere
 Sistematičan i uređen pristup
 Procenjivanje i unapređenje efektivnosti procesa pravljanja rizicima, kontrolnih procesa i procesa upravljanja organizacijom
 Proces upravljanja rizicima
 Kontrolni procesi
 Nezavisnost i objektivnost
Etički kodeks ukljčuje dve glavne komponente: principe koji su bitni za profesiju i praksu interne revizije i pravila ponašanja koja predstavljaju načela i očekivanja koja određuju ponašanje pojedinca i organizacija u sprovođenju interne revizije .
Interna revizija je institucija menadžmenta pravnog akta i na osnovu njihovih ovlašćenja ispituje i proverava funkcionisanje internih kontrola i procesa. Internu reviziju vrše interni revizori u preduzeću, banci i drugom pravnom licu. Predmet revizije interne kontrole je materijalno poslovanje, računovodstveni obračuni i drugo. Korisnici podataka interne revizije su poslovni menadžment, upravni odbor, zaposleni i sindikat. Interna revizija je unutrašnja stručna služba privrednog subjekta (preduzeća, banke, organizacije osiguranja) koja svojom nezavisnošću i stručnošću doprinosi zakonitijem, poslovnijem i ekonomičnijem radu i poslovanju privrednog subjekta .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese