Odlomak

PREDGOVOR
Knjiga „Menadžment nansijskih institucija“ napisana je prema Na-stavnom planu i programu Univerziteta Singidunum za istoimeni nastavnipredmet na studijskom programu „Finansije i bankarstvo“.Sadržaj knjige upoznaje studente sa pojmovnim određenjem i položajem nansijskih institucija u savremenom nansijskom sistemu. Bankama kao još uvek najznačajnijiim
nansijskim institucijama, kao i svim drugim relevantnim nansijskim institucijama današnjice se posvećuje potrebna pažnja kako bi se dobio celovit uvid u menadžment nansijskih institucija
i njihov značaj za ukupni nansijski sistem. Obrađeni su faktori koji utičuna menjanje bankarske i ukupne nansijske delatnosti. Posebno su obrađene nove usluge koje pružaju banke i njeni
nansijski konkurenti-druge nansijske institucije, kao i uticaj konkurencije i novih usluga na operativno upravljanje performansama nansijskih institucija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari