Odlomak

UVOD
Projekat ima sve elemente poslovnog procesa i predstavlja poduhvat koji se odvija u budućnosti sa odgovarajućim rizikom i neizvesnošću. Savremeni projekti podrazumevaju manji ili veći obim, različite, ponekad i veoma duge rokove trajanja, finansijske podloge koje mogu biti neverovatno velike, određeni broj učesnika u realizaciji samog projekta i mnogo drugih faktora. Velikoj složenosti realizaciji savremenih projekata, pored mnogobrojnih faza i aktivnosti i njihove povezanosti, posebno doprinosi i veliki broj učesnika u realizaciji projekta, i to kako preduzeća, tako i pojedinačnih kadrova. U realizaciji investicionih i razvojnih projekata pored investitora učestvuje i veliki broj firmi projektantske, inženjering i konsalting kompanije, glavni izvođač sa velikim brojem kooperanata u oblasti građevinarskih radova i montaže opreme, uređaja i instalacija, razni isporučioci opreme, uređaja, materijala i delova.
Koncept upravljanja projektom se bazira na uspostavljanju efikasne organizacije koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoložive metode planiranja i kontrole za efikasniju realizaciju projekta, odnosno omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih sredstava i ljudi u procesu prealizacije posmatronog projekta. Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određen projekat realizovao na najefikasniji način.
Naravno, upravljanje projektima je definisano kao naučna disciplina, koja svojim metodama i tehnikama, upravlja alatima za procesuiranje. U savremenoj teoriji, došlo se do zaključka da je sinergija jedna od metodologija koja je održiva u realnosti i prihvaćena u praksi. Na taj način, veliki je broj alata i tehnika uključen u realizaciju projekata i njegovo upravljanje. Ovakav pristup zahteva od menadžera, koji vode projekat i aktivno učestvuju u upravljanju, veliko odnosno široko tehničko i naučno znanje, kao što su: planiranje i prognoza, kvantitativne procene događaja u budućnosti, organizaciju izvođenja, praćenja i kontrole i na kraju, analize i upravljanje korekcijama odnosno korigovanje ulaza.
Prilikom planiranja metodologije upravljanja projektom, moraju se uzeti u obzir sve specifičnosti i osobine samog projekta. Ovde se kreće od analize svih činilaca: zahtevanih rezultata, raspoloživih fondova i budžeta, planiranih resursa, itd. Sve ovo je uokvireno metodologijom i naučnim pristupom na polju upravljanja projektima, a to znači da sudefinisane i opšte prihvaćene tehnike, alati i sredstva koji se planiraju i sistemski koriste.
Definicije svih tehnika i metoda će biti pojašnjeno na osnovu praktičnih primera u praksi. Najvažnija teorema ovog rada se zasniva na ideji da se svi procesi u upravljanju mogu definisati kao projekti. Počevši od najjednostavnijih pa do kompleksnih ciljeva i organizacija, procesni projekti će biti uspešni ukoliko imaju zdrave i jasne osnove (temelje).
Do ovog cilja se dolazi na osnovu planski defnisane organizacje upravljanja, a ključ svega toga se nalazi u poznavanju najboljih odgovarajućih tehnika za svaki projekat. Upravo znanje metaoda upravljanja projektima će omogućiti menadžeru da bude inventivan i da improvizuje i razvija iznova metodologiju, za svaki novi projekat, ukoliko se opredelio za „ad hoc“ upravljnje projektima. Savremena teorija menadžmenta je prihvatila postulate i principe projektnih organizacija, pa je na osnovu toga nastala i forma projektne organizacje kao opozit, odnosno, varijanta funkcionalnoj organizaciji.
U narednim poglavljima ovog rada, obradićemo savremene metode i tehnike za upravljanje projektima. Procesni projekti će biti uspešni ukoliko imaju zdrave i jasne osnove. Do ovog cilja se dolazi na osnovu planski definisane organizacije upravljanja, a ključ svega toga se nalazi u poznavanju najboljih odgovarajućih tehnika za svaki projekat. Upravo znanje metoda upravljanja projektima će omogućiti menadžeru da bude inventivan i da improvizuje i razvija iznova metodologiju, sa svaki novi projekat.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Jedan komentar na “Metode i tehnike upravljanja projektima”

barbararnic says:

Odlicna prezentacija!

Komentari