Odlomak

1. ORGANIZACIJA POLICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Organizaciona struktura policije u BiH uspostavljena je u skladu sa ustavnim (političkim) uređenjem i političko (administrativno–teritorijalnom) podelom države. Svaka od tih teritorijalnih celina (prevashodno entiteti) ima svoje policijske snage.U skladu sa Ustavom BiH (čl. III, tač. 2c i 3a) policijski poslovi spadaju u nadležnost entiteta, odnosno, prema Ustavu Federacije BiH (čl. 4),za policijske poslove u Federaciji nadležni su kantoni. Prema Statutu Distrikta Brčko, policijski poslovi u Distriktu su u nadležnosti policije Distrikta.Na nivou entiteta formirana su Ministarstva unutrašnjih poslova, s tim da je ovo ministarstvo u Republici Srpskoj jedinstven organ, nadležan za sve policijske poslove (osim za prenesene na institucije BiH), dok glavninu policijskih poslova u Federaciji BiH obavljaju kantoni.Na nivou Bosne i Hercegovine postoji Ministarstvo bezbednosti, koje u svom sastavu ima upravne organizacije koje obavljaju policijsko–bezbednosne poslove.
2. MINISTARSTVO BEZBEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine je jedno od devet ministarstava u sastavu Saveta ministara BiH, kao samostalan organ uprave koji obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti BiH. Na čelu ministarstva je ministar kojeg imenuje predsedavajući Saveta ministara, a potvrđuje Parlamentarna skupština BiH. Ministar rukovodi ministarstvom u saradnji sa zamenikom i sekretarom ministarstva. Ministar je za svoj rad i stanje u područjima koja su u delokrugu rada ministarstva odgovoran Savetu ministara. Ministar ima jednog zamenika, koji se imenuje po istoj proceduri kao i ministar, s tim da ne može biti iz istog naroda iz čijih redova je biran ministar.
Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine nadležno je za:
(1) zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prelaza i regulisanjesaobraćaja na graničnim prelazima BiH;
(2) sprečavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih dela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom;
(3) međunarodnu saradnju u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva;
(4) zaštitu lica i objekata;
(5) prikupljanje i korišćenje podataka od značaja za bezbednost BiH;
(6) organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u ostvarivanju bezbednosnih zadataka u interesu BiH;
(7) provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite, koordinisanje delovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH i donošenje programa i planova zaštite i spašavanja, i
(8) provodi politiku useljavanja i azila BiH i uređuje procedure vezano za kretanje i boravak stranaca u BiH.
Iz navedenih nadležnosti Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine, vidljiva je izvesna limitiranost ovlašćenja koja su atipična za organ uprave ovakve vrste u poređenju sa drugim zemljama. Konkretnije, ovo ministarstvo, barem u početnim fazama svog nastanka, imalo je samo koordinirajuću ulogu nad entitetskim MUP-ovima i civilnim zaštitama, te se prvenstveno baziralo na međunarodnu saradnju u oblasti bezbednosti. Ipak, vremenom je došlo do „nadogradnje“ ovog ministarstva, tako da ono danas u sebi inkorporira osam većih upravnih organizacija, koje su ovlašćene za određene oblasti unutrašnjih poslova i bezbednosti.Trenutno, a nakon nekoliko reformskih procesa i kreiranja novih institucija, te prenosom nadležnosti sa entitetskog nivoa, Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine u svom sastavu ima sledeće policijsko–bezbednosne upravne organizacije:
1. Granična policija Bosne i Hercegovine;
2. Agencija za informacije i zaštitu Bosne i Hercegovine;
3. Služba za poslove sa strancima;
4. Direkcija za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine;
5. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine;
6. Agencija za forenzička ispitivanja i veštačenja Bosne iHercegovine, i
7. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.
Unutrašnjom organizacijom i sitematizacijom Ministarstva bezbednosti je strukturirano po sektorima. U ministarstvu postoje sledeći sektori:
(1) Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove;
(2) Sektor za međunarodnu saradnju;
(3) Sektor za analitiku, procenu i strateške analize;
(4) Sektor za imigracije;
(5) Sektor za azil;
(6) Sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i zloupotrebe narkotika;
(7) Sektor za civilnu zaštitu;
(8) Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme;
(9) Sektor za zaštitu tajnih podataka;
(10) Sektor za zaštitu granica i javnog reda, i
(11) Inspektorat.
Nadalje, u sastavu sektora nalaze se odseci za pojedine delokruge rada.
U okviru strukture sektora uočavamo Sektor za zaštitu granica i javnog reda. Nejasno je kako je javni red u nadležnosti Ministarstva bezbednosti, s obzirom da poslove održavanja, kontrole i nadzora nad javnim redom i mirom vrše isključivo entitetski i kantonalni organi unutrašnjih poslova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari