Odlomak

POLI(LAKTID): DOSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE
Ovaj pregledni rad sumira dosadašnja dostignuća, pre svega u sintezi veoma bitnog biorazgradivog polimera, poli(laktida). Predstavljene su dosadašnje primene poli(laktida) u medicini, farmaciji, industriji ambalaže itd. U radu su predstavljeni rezultati sinteze poli(laktida) korišćenjem različitih inicijatora, što uslovljava i razlike u samom mehanizmu reakcije polimerizacije otvaranjem prstena. Takođe, objašnjen je i uticaj mehanizma polimerizacije laktida na toplotna svojstva krajnjeg polimera. Predočene su neke novine u samom izvođenju reakcije polimerizacije laktida (u mikrotalasnom polju) koje omogućavaju znatno ekonomičniju sintezu, i na taj način otvaraju nova polja primene poli(laktida)
Ključne reči: poli(laktid), biorazgradivi polimeri,katjonska polimerizacija, mikrotalasna polimerizacija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese